Støtte til rettshjelp

Du kan få offentlig støtte til rettshjelp i sakstyper som familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

For å få støtte til rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over kr 246 000, eller nettoformue over kr 100 000. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Ved vurderingen av inntekten legges bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekt til grunn. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Dersom du har inntekt som overstiger kr 100 000 skal det betales egenandel. Dette gjelder ikke i saker der du får støtte til rettshjelp uavhengig av inntekt. I saker som gjelder rettsråd utgjør egenandelen 1 x offentlig salærsats, pr 1.1.2019 kr 1 040. I saker vedrørende sakførsel skal det betales 25 % av de totale kostnader, oppad begrenset til 8 x offentlig salærsats, pr i dag kr 8 160. Det er advokaten som krever inn egenandelen.