Betingelser Stub-Christiansen Advokatfirma

Rettshjelpsdekning

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av dine forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig.

Salær og utlegg som er dekket under rettshjelpforsikringen dekkes normalt mellom kr. 80.000 til kr. 100.000 alt etter de konkrete vilkår. Det trekkes vanligvis et egenandel mellom kr. 2.000 til kr. 4.000 og deretter 20% av overskytende.

Priser

Alminnelig timepris

I mange tilfeller kan vår bistand dekkes av forsikringsordninger eller fri rettshjelp.

Timepris advokat: Fra kr 2 250 + 25% mva (2 750 inkl. mva).

Prisen kan variere avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

 

 

 

Vi har ellers medlemsavtale med Norges Døveforbund. Vennligst oppgi medlemsnummer uoppfordret ved henvendelser.

Fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over kr 246 000, eller nettoformue over kr 100 000. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Ved vurderingen av inntekten legges bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekt til grunn. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Dersom du har inntekt som overstiger kr 100 000 skal det betales egenandel. Dette gjelder ikke i saker der du får fri rettshjelp uavhengig av inntekt. I saker som gjelder fritt rettsråd utgjør egenandelen 1 x offentlig salærsats, pr 1.1.2019 kr 1 040. I saker vedr fri sakførsel skal det betales 25 % av de totale kostnader, oppad begrenset til 8 x offentlig salærsats, pr i dag kr 8 160. Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Stub-Christiansen advokatfirma AS ved daglig leder.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Som et generelt utgangspunkt kan formålet med innsamling av informasjon være:

 • etablering og håndtering av klientforholdet
 • sakshåndtering
 • informasjon om motparter og andre tredjeparter
 • straffedommer og lovovertredelser
 • lagring og oppbevaring av saksdokumenter
 • fakturering
 • markedsføring og annen informasjon
 • informasjon om potensielle klienter
 • kunnskapsforvaltning
 • rekruttering
 • sikkerhet
 • artikler og andre opplysninger som samles inn via vår nettside

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger lovlig grunnlag eller samtykke til dette.

Advokatfirmaet bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. De viktigste databehandlere vi bruker er advisor, Fastname og purechat.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene som vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om dette på datatilsynets nettsider.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider