Jeg skal fylle ut selvangivelsen for 2012 og da lurer…

Bestemmelsen om særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. Regelen omfattet også døve og sterkt tunghørte. Som en overgangsregel kan du fortsatt søke om fradrag hvis du hadde særfradrag for sykdomskostnader i 2010 og 2011 og dersom du fortsatt oppfyller de samme kravene som tidligere.

De som fikk særfradrag i 2010 og 2011 måtte dokumentere at de hadde ekstrautgifter som følge av sykdom på minst kr 9 180.  Hvis de utgiftene du krever fradrag for er mindre enn kr 9 180, etter at du har trukket fra utgifter som NAV har dekket, så har du ikke rett på fradrag.

For 2012 får du fullt fradrag for kostander over kr 9 180 mens for 2013 får du bare fradrag for 67 % av kostnadene. For 2014 får du fradrag for 33 % av kostandene. Etter dette får du ikke lenge særfradrag.

Til orientering så blir også fradraget for utgifter til tannbehandling, transport og bolig fjernet helt fra og med inntektsåret 2012. Dette gjelder selv om du fikk særfradrag i 2010 og 2011. Som kompensasjon for bortfall av fradragene så er grunnstønaden fra NAV justert opp.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required