Har døve utlendinger rett til tegnspråktolk ved…

Hvilke rettsregler gjelder for tegnspråktolking ved fengselsopphold generelt og for utlendinger uten lovlig oppholdstillatelse?

Folketrygdlovens regler om rett til tegnspråktolk gjelder ikke for utlendinger ved fengselsopphold, varetekt eller tvungen omsorg, jf. ftrl. § 2-17, første ledd. Utlendinger bare krav på dagliglivstolking hvis de har vært medlem av folketrygden de siste tre årene. Flyktninger med lovlig opphold har likevel krav på tolk etter folketrygdloven selv om de ikke har vært medlem av folketrygden de siste tre årene.

Kriminalomsorgen har opplyst for meg at de likevel «sørger for tolk i saker hvor dette er nødvendig for at saken skal bli tilstrekkelig opplyst eller for at sakens parter skal kunne gjøre seg kjent med og forstå et vedtak. Dette gjøres i lys av forvaltningslovens veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11 og utrednings- og informasjonsplikt jf. forvaltningsloven § 17». Videre sier kriminalomsorgen at «Bruken av tolk anses som særlig viktig i saker som gjelder inngripende vedtak, men benyttes til en viss grad også i andre sammenhenger, for eksempel under besøk eller ved enkelte fellesaktiviteter i fengsel. I tilfeller hvor innsatte har en funksjonshemming bestreber kriminalomsorgen seg for øvrig på å tilrettelegge straffegjennomføringen i samsvar med den enkelte innsattes forutsetninger, i den grad det er mulig.»

27. november 2014


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required