Finnes det noen regler som sier hvor lang tid det…

Det er ikke fastsatt en bestemt antall dager for saksbehandling, men hovedregelen er at saksbehandlingen ikke skal ta «uforholdsmessig lang tid». I rundskriv datert 17. desember 2014 står det:

Hva som regnes som “uforholdsmessig lang behandlingstid” bør vurderes “i lys av de forventninger parten i alminnelighet vil ha”, sies det bl.a. i teorien. Her er det også lagt til grunn at søkeren skal ha foreløpig svar innen to uker ved første gangs henvendelser. Justisdepartementet har uttalt at mer enn to uker må oppfattes som uforholdsmessig lenge når det gjelder svar på kurante henvendelser, og mer enn en måned når det gjelder søknader om tillatelser. I det foreløpige svaret skal det gjøres rede for grunnen til utsettelsen og angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det er åpenbart unødvendig.

 I Arbeids- og velferdsetaten vil det generelt være stor arbeidsmengde i kontoret som antas å måtte angis som grunn til ventetiden. Det bør kunne være tilstrekkelig å opplyse om at behandlingen vil skje så snart som mulig, samt henvise til den saksbehandlingstiden som vanligvis påløper for sakstypen. Plikten til å gi et foreløpig svar gjelder i alle forvaltningssaker, også ved henvendelser som ikke resulterer i noen avgjørelse.

Bestemmelsen i andre ledd vil også få betydning der organet driver forretningsvirksomhet, offentlig tjenesteytelser mv. Foreløpig svar kan gis skriftlig eller muntlig.

10. februar 2015


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required