Strafferett


22. november 2018

Hva kan jeg gjøre når jeg mistenker at noen blir utsatt for vold i hjemmet? Jeg synes dette er veldig belastende og skulle ønske jeg visste hvor jeg skulle henvende meg

Hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold så bør du kontakte politiet og gi uttrykk for din bekymring. Det er fordi den personen som blir utsatt for vold kanskje ikke tør eller vil kontakte politiet. Da kan ditt varsel være avgjørende for at personen skal få hjelp. Det finnes støttesentre forskjellige steder i landet som kan gi råd og hjelp både med anmeldelse og hjelp til å søke erstatning. Støttesenter for kriminalitetsutsatte og epost adressene finner du her politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/ Hvis det er barn involvert bør du også varsle barnevernet. Når du har meldt din bekymring så er det ikke sikkert du kan gjøre så mye mer enn å være en god venn og lytte. Det kan hende den som du er bekymret for ikke tør eller vil kontakte støtteapparatet, for eksempel et krisesenter, fastlegen eller senter mot seksuelle overgrep. Du kan be vedkommende kontakte støtteapparatet. Eller det kan være at du har hjulpet masse slik at personen kommer seg på et krisesenter, men så velger personen etterpå å gå tilbake til det voldelige forholdet. Når dette skjer kan du som pårørende bli frustrert og ha lyst til å gi opp. Hvis du opplever dette så kan du få hjelp til å takle situasjonen. Da sikter jeg ikke til den som blir utsatt for vold, men deg som forsøker å hjelpe. Det kan for eksempel være at du forsøker å hjelpe din datter, din forelder, ditt søsken, din kollega, din venn eller andre som blir utsatt for trakassering, vold eller overgrep. For mange pårørende er det viktig å ha noen å snakke ut med om disse tingene, helst med noen andre enn den som blir utsatt for vold, slik at man ikke bærer på alt dette alene. Hvis du vil vite mer om dine rettigheter som pårørende så kan du finne nyttig informasjon på helsenorge.no/parorende

1. juni 2018

Døve kommuniserer mye via sosiale medier. Finnes det regler eller sosiale normer man bør følge når man skiver innlegg på sosiale medier? Hvordan påvirkes døvemijøet av meningsytringer?

Hvis man kun ser på de juridiske reglene for ytringsfrihet så er det lov til å mene nesten hva som helst. Det er imidlertid ikke lov til å true noen, trakassere noen, utøve hensynsløs adferd, diskriminere noen og heller ikke komme med hatefulle utsagn. Det er heller ikke lov til å ytre seg i form av grov pornografi. Å publisere bilder av andre og deretter tagge dem er ikke greit, siden du først må få lov av personen det gjelder før du legger ut bilder. Dette er de rettslige rammer for ytringsfriheten.

De fleste sosiale medier har i tillegg egne standarder for hva de godtar av innlegg og hva som ikke aksepteres. Facebook tillater blant annet ikke ufølsomt innhold som kan virke støtende, falske nyheter eller mobbing. For å vite hvilke retningslinjer som gjelder for det sosiale mediet som du bruker så må du se under innstillingene og retningslinjer. Nevner for ordens skyld at Facebook har et eget «help center» som kan bidra med informasjon hvis du opplever mobbing på deres medium.

Dersom din arbeidsplass har egne sosiale kanaler som de ønsker at ansatte bruker, så må du sette deg inn i eventuelle regler som arbeidsgiver har bestemt for disse mediene.

Når det gjelder sosiale normer så er det mange meninger om skikk og bruk. Selv om vi ikke nødvendigvis bryter reglene for ytringsfrihet, så bør man som hovedregel ytre seg saklig og være varsom når man skal kritisere andre i offentlig rom. Husk at skriftlig kommentarer kan være lettere å misforstå enn kommunikasjon face to face.

Til ditt spørsmål om hvordan meningsytringer påvirker døve, så er det et stort spørsmål med mange svar. Alle kulturer og miljøer blir påvirket av mengden. Ifølge en studie som ble utført av det amerikanske Pew Research Center så fremhevet denne studien risiko for en slags sosial kontroll og at vi mennesker ikke blir flinkere til å debattere egne meninger i sosiale medier, men i stedet redd for å si en mening som vi tror at flertallet ikke vil godta. Det pekes særlig på at personer som selv har opplevd latterliggjøring og ekskludering vil la være å si hva de egentlig mener av frykt for å bli isolert av andre. Hvis vi kan overføre dette til døvemiljøet så kan vi kanskje si det slik at personer i miljøet som har en sterk sosial rolle kan komme til å dominere miljøets meninger og ytringer. Så en mulig konklusjon kan være at jo sterkere posisjon man har i døvemiljøet desto mer ansvar må man vise når man ytrer seg.

1. juni 2018

Noen sier det er forbudt å ta u-sving i trafikken, mens andre sier det er lov. Hva er riktig?

Det kommer an på hvor du gjør vendingen eller såkalt u-sving. Det er forbudt å gjøre en u-sving på motorvei (både selve motorveien og avkjøringer) eller over heltrukken linje. Det er logisk sett heller ikke tillatt å gjøre u-sving når du ser skilt som viser u-pil forbudt. Det er også ulovlig å vende hvis utsikten er dårlig. Hvis du bryter disse forbudene så risikerer du å miste lappen. Utover de nevnte tilfellene her så er det aktsomhet som gjelder. Det følger av trafikkreglene § 11 at man har vikeplikt for andre trafikanter når man gjør en u-sving. Den som kjører eller en annen som passer på, må være sikker på at det ikke kan oppstå skade eller fare ved u-sving.

19. mars 2018

Hei. Jeg har hørt at dere har en advokat som tidligere har jobbet i datakrimavdelingen hos Kripos og vil derfor spørre dere. Du må gjerne publisere dette viktige temaet. Jeg har vært skikkelig dum og var inne på en nettside der jeg kunne chatte med en jente. Vi koblet oss opp på kamera. Hun tok etter hvert av seg klærne og jeg gjorde det samme og vi sextet. Uten at jeg visste det så tok hun opptak av meg. Så fikk jeg etterpå en melding fra jenten som krevde penger. Hvis jeg nektet å betale så skulle hun sende videoopptaket til alle mine Facebook kontakter. I meldingen står det at hun offentliggjør bildene hvis jeg går til politiet. Jeg er i sjokk og desperat. Hva skal jeg gjøre?

Det er viktig at du holder hodet kaldt. Du er ikke alene i en slik situasjon og det finnes hjelp å få. Du skal ikke betale noe som helst! Hvis du betaler så kommer det bare flere krav og du blir aldri ferdig. Uansett hva utpresseren sier, så skal du kontakte politiet med en gang. For at politiet skal kunne hjelpe deg er det viktig at du går til dem raskt uten å nøle. Ikke vær redd for at politiet skal dømme deg. Politiet vil fokusere på å hjelpe deg. Ikke svar på truslene eller kommuniser med utpresserne, men ta vare på bevisene og kommunikasjonen slik at du kan ta det med deg til politiet. Ta skjermbilder av teksten, profilen og bilder av den du har kommunisert med. Hvis du finner IP-adressen til den som utpresser deg så noter denne informasjonen og deretter blokker du den personen som truer deg. Du kan blokkere, men vent med å slette noe som helst til politiet har undersøkt enheten din. Jeg vil anbefale deg å snakke med en person som du stoler på slik at du ikke prøver å håndtere dette alene. Hvis du ikke tør å ta det opp med familie eller venner, så snakk med en advokat eller psykolog som har taushetsplikt. God veiledning fra profesjonelle rådgivere kan gi deg mer ro og trygghet slik at du ikke gjør noe overilt.

16. januar 2018

Når noen bruker uttrykket «døvt» så forstår jeg at det brukes i betydningen «sløvt», «treig» eller kanskje «teit». Det opplever jeg som nedsettende. Er det ulovlig å bruke uttrykket døvt?

Ytringsfriheten har relativt vide grenser, men det er grenser for hva man har lov til å si. Det er ikke direkte straffbart å si at noe er døvt, men om noe er straffbart eller ikke betyr ikke nødvendigvis at det er en god måte å uttrykke seg på. Som du er inne på kan noen oppleve dette uttrykket som krenkende. Før man kan si sikkert om det er straffbart å si «døvt» så må man finne ut måten tingene ble sagt på, sammenhengen og omstendighetene for øvrig. For at det skal bli straffbart må ytringen være grov nok. Dersom måten «døvt» blir sagt på f.eks. kan oppfattes en som hatefull ytring, så kan det være straffbart etter straffeloven § 185. Her må man se tingene i et helhetsperspektiv og ikke bare på ordet i seg selv. Det man kan si, er at personsjikane eller diskriminering på grunn av hørselshemming er forbudt. Det å kalle noe eller noen for «døvt» er ikke automatisk diskriminerende, men også her må man se uttalelsen i den konteksten det har blitt uttalt i. Så svaret blir det samme både i forhold til straffbarhet og diskrimineringsvernet. Begge beror på en konkret vurdering av hva den som ytrer seg mener med uttalelsen i det enkelte tilfelle.

4. desember 2017

Er det lov å flytte bilen i alkoholpåvirket tilstand når man står på privat eiendom?

Nei, det er ikke tillatt. Veitrafikkloven gjelder ikke bare offentlig vei, men gjelder også privat vei. Derfor må man blant annet ha sertifikat for å kjøre bil på privat vei og man må også holde seg innenfor promillegrensen på 0,2 ‰. Egne regler kan gjelde for avgrenset banekjøring, men bilkjøring og alkohol hører uansett ikke sammen.

Når vi reiser til Danmark så spør vår sønn om han kan få smake alkohol fordi aldersgrensen er lavere i Danmark enn i Norge. Hvordan bør vi som norske foreldre forholde oss til dette?

Det er tillatt å følge aldersgrensen fastsatt i Danmark selv om dere er fra Norge. Det betyr at personer over 16 år kan drikke alkohol i Danmark med alkohol inntil 16,5%. Det er imidlertid ikke lov å servere personer under 18 år når man er ute, så aldersgrensen nevnt her gjelder kun privat servering. Det er etter min oppfatning naturlig at foreldre er tilstede hvis de gir sine mindreårige barn alkohol i utlandet slik at barna ikke drikker uten tilsyn. Et annet spørsmål er om det kan være lurt å holde på de norske grensene selv om man er i utlandet. Det er tross alt disse grensene barnet skal forholde seg til når de kommer hjem og det er også en grunn til at grensene er satt slik de er i Norge. Det blir et spørsmål som foreldrene selv må ta stilling til. Foreldre har lov til å nekte sitt mindreårige barn å drikke alkohol i utlandet dersom foreldrene mener en slik restriksjon er til barnets beste.

Hei, jeg har hørt at det er forbudt kjøre bil med ørepropper. Men hvordan går det an når døve får lov til å kjøre bil?

Det er ikke forbudt å kjøre personbil med ørepropper. Det finnes ingen konkrete regler for dette, men i veitrafikkloven § 3 står det at man må kjøre «aktpågivende og varsomt», noe som betyr at man må være forsiktig og oppmerksom. Hvis man ikke hører når man kjører, så må man kompensere den manglende hørselen med de andre sansene. Altså, du kan f.eks. ikke høre sirenelyder. Da må du bruke det visuelle for å fange opp eventuelle blålys. Så det kan bety at du som hørselshemmet, eller du med ørepropper, må være mer skjerpet visuelt enn den personen som har hørsel. Hvis en person uten hørsel er sløv med bruk av de andre sansene i tillegg til at hørsel er borte, så kan det være uaktsomt. Birgitta Torslund har forsket på bilførere med nedsatt hørsel og hun konkluderer i sin doktorgradsavhandling fra 2014 at hørselshemmede ikke utgjør større risiko i trafikken enn bilførere med normal hørsel. Hun forklarer at årsaken til dette skyldes at hørselshemmede er mer forsiktige og oppmerksomme under kjøringen. Hørselshemmede har blant annet en tendens til å senke farten i kompliserte situasjoner og flinkere til å bruke speilene. Vi kan si det slik at det ikke er fravær av hørsel som er forbudt i trafikken. Det som er forbudt er å ikke være oppmerksom nok med de sansene man har igjen, spesielt syn. Du bør av den grunn eksempelvis ikke kommunisere på tegnspråk mens du kjører bil!

11. september 2017

Jeg har en venn som er veldig deprimert og ønsker ikke lenger å leve. Vedkommende nekter å ta imot hjelp. Jeg ønsker ikke å være respektløs verken for livet eller loven og lurer derfor på om det er mulig å hjelpe vedkommende til å avslutte livet på lovlig vis.

Assistert selvdrap og såkalt eutanasi (handling der legen forkorter pasientens liv) er forbudt i Norge. En som medvirker til selvdrap kan etter straffeloven § 277 risikere opp til 15 års fengsel. Den som eventuelt mislykkes i å begå selvdrap på seg selv risikerer imidlertid ikke straffeforfølgning fordi det bl.a. vil bryte med prinsippet om rett til privatliv, jf. EMK art. 8, men vedkommende kan likevel bli underlagt tvungen helsevern. Utover det å være en venn som lytter så vil jeg anbefale deg å skaffe profesjonell medisinsk hjelp og råd. Ved akutt selvmordsfare ring 113. Du har plikt til å hindre at noen tar sitt eget liv selv om vedkommende ikke vil ha hjelp.

1. februar 2017

Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep da jeg var 13 år gammel. Jeg har ikke turt å fortelle det til noen og jeg ønsker å takke for at denne spalten er anonym slik at jeg kan spørre deg. Det jeg lurer på er om det er for sent å gå til politiet med saken nå som jeg er blitt 27 år gammel. Dette er noe som plager meg og det er først nå jeg tør å ta det opp.

Det er fint at du føler deg fri til å spørre selv om jeg har forståelse for at dette er noe som er vanskelig for deg. Aller først vil jeg si at det aldri er for sent å gå til politiet selv om saken skulle være foreldet etter reglene i straffeloven. At en sak er foreldet betyr at den personen som har gjort noe straffbart ikke lenger kan straffes. Uansett kan politiet gi veiledning og registrere saken selv om saken er blitt for gammel.

Foreldelsesreglene kan kort oppsummeres slik:

  • 2 år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år,
  • 5 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 4 år,
  • 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år,
  • 15 år når tidsbestemt straff inntil 15 år kan idømmes,
  • 25 år når fengsel inntil 21 år kan idømmes

Disse foreldelsesfristene starter å løpe fra du er 18 år.

I din konkrete sak så forteller du at du var 13 år når du ble utsatt for seksuelle overgrep. Seksuell omgang med barn under 14 år straffes med fengsel inntil 10 år. Hvis handlingen er grov kan man få inntil 21 års fengsel. Jeg vet ikke hva som skjedde nøyaktig i ditt tilfelle så foreldelsen kan være fra 10-25 år regnet fra og med du ble 18 år. Siden du skriver at du nå er 27 år gammel så betyr det at foreldelsesfristen startet å løpe fra du var 18 år og da må man regne f.eks. 10 år fra dette tidspunktet som gjør at handlingen i utgangspunktet foreldes når du blir 28 år. Hvis handlingen er grov foreldes den når du blir 43 år.

Men i ditt tilfelle så trenger du ikke regne ut foreldelsesfristen fordi det finnes en spesiell regel i straffeloven § 91 som sier at seksuelle overgrep mot barn under 14 år aldri blir foreldet. Hvis handlingen er grov vil handlingen heller ikke foreldes selv om man var under 16 år. Dette gjelder ikke saker som ble foreldet før år 2014, men vil gjelde i ditt tilfelle.

1. februar 2017

Jeg hadde et forhold til en jente, men så viste det seg at hun egentlig var samboer med en annen mann. Da han fant ut av det ble han så sint at han sendte meg masse trusler på tekstmelding om at han skulle knuse skallen på meg. Først ble jeg litt redd, men så tenkte jeg at jeg kanskje skulle komme ham i forkjøpet og oppsøke ham for å banke ham opp selv. Det er vel selvforsvar så det må jo være lov? Eller hva mener du?

Nei, det er ikke selvforsvar å oppsøke en annen person som har truet deg og deretter banke ham opp. Selvforsvar må ses i sammenheng med nødvergeretten. At man handler i nødverge kan f.eks. bety at man må gjøre noe straffbart for å forhindre alvorlig skade. Du skal ikke gå for langt. Et eksempel på at man går for langt er hvis man dreper en person for å hindre at han klapser deg på kinnet. Det å drepe er jo ikke nødvendig for å forhindre klapsen, fordi du kan hindre det på mindre inngripende måter. I ditt tilfelle så har du mottatt en trussel. Det du da bør gjøre er å ta det opp med politiet. Når de innkaller ham til avhør kan hjelpe ham til å skjønne alvoret og ofte er det nok til at personen besinner seg. Hvis du banker ham opp fordi han kanskje kommer til å oppsøke deg så er det jo du som blir straffet i stedet for ham.

14. desember 2016

Vi har kjøpt nyttårsraketter og sønnene mine på 14 og 16 år var ute en tur sammen med noen kompiser og fyrte av et par raketter uten at vi visste om det. Vi har egentlig sagt fra at de ikke får lov og har gjemt fyrverkeriet unna, men de fant det likevel. Naboen kom derfor på døren vår og sa han skulle politianmelde det. Hvordan er egentlig reglene om bruk av fyrverkeri og kan barna eller vi som foreldre bli straffet?

Det er 18 års grense på fyrverkeri og hvis man bryter denne regelen kan man bli straffet. Det vil si at hvis dere som foreldre overlater fyrverkeri til barn under 18 kan dere bli straffet som foreldre. I dette tilfelle sier du at dere har gjort tiltak for å hindre barna å bruke fyrverkeriet så da blir neste spørsmål om barna kan straffes. Siden den kriminelle lavalderen er 15 år så kan din sønn på 16 år
bli straffet men ikke sønnen på 14 år. Selv om den yngste ikke kan straffes så kan likevel politiet gi foreldrene veiledning gjerne ved å koble inn barnevernet.

3. november 2016

Jeg har en kamerat som har med seg en lommekniv overalt hvor han går. Jeg har sagt til ham at jeg ikke tror det er lovlig, men han argumenterer med at han pleier å bruke kniven når han er på tur i skogen. Han kan ikke se noe galt i at han har den med seg ute på byen. Hva mener du?

Det er ikke lov å ta med seg kniv på offentlige steder ifølge straffeloven § 189 andre ledd. Et eksempel på offentlig sted er et sted der andre ferdes, altså ikke et lukket privat område. Et utested er offentlig fordi det er et sted som stort sett alle kan komme. Man kan få opptil ett års fengsel hvis man tar med kniv på et sted som er åpent for allmennheten. Det at han bruker kniven i skogen er greit fordi det finnes et unntak i straffeloven som sier at man kan ha med seg kniv hvis man må bruke det i arbeid, friluft eller et annet aktverdig formål.

3. november 2016

Kan jeg slå Torill* hvis hun lyver rett foran fjeset mitt og flere hører på? Det må jo være lov å stoppe henne. Kan jeg si til politiet at det var berettiget at jeg slo eller at jeg handlet i nødverge? *Navnet er endret/anonymisert

Nei, du kan i utgangspunktet ikke slå Torill* på grunn av dette. Nødverge betyr at du gjør en straffbar handling som er helt nødvendig for å hindre en akutt alvorlig situasjon, for eksempel overfall. Din handling må da være forholdsmessig i forhold til det som du vil avverge. Hvis din straffbare handling står i forhold til det alvorlige som du hindrer så kan du slippe straff. Det å snakke stygt er sannsynligvis ikke alvorlig nok til at du kan påberope deg nødverge ved å slå. Det å slå er uansett en dårlig strategi hvis formålet er å hindre at andre får et negativt syn på deg. Kanskje andre da tenker at Torill* hadde rett siden du slår. Så velg en fredelig strategi! Kanskje det lureste noen ganger er å forlate situasjonen og ikke svare noe tilbake. Så kan man ta det opp igjen senere på en saklig måte når tingene har roet seg og man ikke er sint lenger. Hvis man begynner å krangle i sinne så blir det som å kaste bensin på bålet – det blir bare verre. Når du nevner «berettiget» til å slå så kan det hende du tenker på uttrykket «berettiget harme» som straffeloven § 80 bruker. Den sier at du kan få lavere straff dersom du for eksempel blir mobbet eller provosert og da gjør noe straffbart på grunn av det. Det betyr ikke at du slipper straff, men det kan være at straffen blir noe mildere. Det er ikke sikkert det Torill* har gjort er alvorlig nok til at du får redusert straff hvis du slår henne. Det motsatte kan faktisk skje, at du får veldig streng straff dersom Torill* blir alvorlig skadet av slaget eller i verste fall at hun faller og slår hodet i en kant og dør.

3. november 2016

Jeg ønsker å være anonym og vil ta opp et problem. Jeg begynte å se på pornografi når jeg var ung. Nå er jeg gift og har barn og klarer likevel ikke å stoppe. Jeg ble en gang tatt på fersken av min kone og hun ble veldig lei seg. Jeg ble flau og hun sluttet å stole på meg etter det. Dessuten forstår jeg at pornografi kan ha uheldig virkning på meg og det har det også. Jeg er helt hekta og føler at det har tatt kontroll over livet mitt. Hvor går grensen?

Når du spør om hvor grensen går er det både et moralsk og juridisk spørsmål. Hvis vi tar moralen først så vil synet på pornografi variere fra person til person. Du skriver at du ikke ønsker å se på pornografi men problemet er at du ikke klarer å slutte. Det er dette vi kaller avhengighet. Det er mulig en psykolog kan være behjelpelig fordi avhengighet først og fremst kommer fra måten man tenker på. Når det gjelder jussen så er det et utslag av samfunnets gjennomsnittlige syn på pornografi og da viser jeg til straffeloven § 317 som sier at pornografi er «kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående …». Så man kan si seksuelle skildringer som er støtende, nedverdigende eller som gjør at man blir mer rå i sin holdning til sex er ulovlig pornografi. Loven nevner bl.a. bruk av vold og tvang som eksempler pornografi som er forbudt. Barnepornografi er også forbudt etter straffeloven § 310 og 311.

4. oktober 2016

Noen har sagt til meg at det er galt å trimme bil, moped og MC. Hvorfor er det galt?

Det er ikke ulovlig å trimme bilen for å øke effekten, men det er straffbart hvis du gjør det uten å betale effektavgift til staten. Det er fordi avgiftene som opprinnelig ble betalt ved import av bilen var basert på den effekten som bilen hadde da den ble importert til Norge. Når du øker effekten så skulle det altså vært betalt mer effektavgift ved import. Så du må registrere den økte effekten og betale den ekstra avgiften. Vær obs på at selv om du betaler et verksted for arbeidet med å chippe bilen så betyr det ikke nødvendigvis at du betaler avgifter til staten for dette. Ta kontakt med vegvesen.no for å gjøre endringer i vognkortet. Moped er annerledes fordi den er såkalt «plombert» for å holde seg innenfor den tillatte fartsgrensen på 45 km/t. Du kan derfor ikke trimme en moped slik at den går raskere enn tillatt fart. Straffen er seks prikker i førerkort + bot og du må sette den tilbake i opprinnelig stand igjen. Forsikringen gjelder heller ikke om du krasjer med en trimmet moped. Når det gjelder motorsykkel så gjelder det samme som for bil, men man må samtidig passe på at effekten på motorsykkelen ikke overstiger det som du har lov til å kjøre i førerkortet. Hvis du for eksempel har førerkort for lettmotorsykkel så kan du ikke sette på effektanlegg som gjør at den blir mellomtung sykkel. Pass også på at motorsykkelen ikke får en effekt mer enn den er konstruert for å tåle!

4. oktober 2016

Jeg føler meg mobbet. Hva er mobbing? Er det straffbart og får det noen konsekvenser?

Mobbing er når noen er negativ/ond mot deg flere ganger. En enkelt erting behøver ikke være mobbing, men hvis ertingen skjer på en sårende måte, og det ikke gir seg, så kan det etter omstendighetene sies å være mobbing. Mobbing kan være straffbart.

Hvis mobbingen er skremmende eller plagsom er straffeloven 266 om skremmende og plagsom opptreden aktuell. Et eksempel kan være at en person sender stygge meldinger eller trusler på sms eller i sosiale medier. Hvis mobberen offentliggjør krenkende ting om deg kan også straffeloven § 267 være aktuelt som handler om offentlig krenkelse av privatlivets fred. Publisering av bilder eller video av deg uten din tillatelse kan være et brudd på åndsverkloven § 45c. Straff forutsetter da at du kan identifiseres på bildet. Du kan få hjelp på slettmeg.no hvis noen har publisert noe om deg som du ønsker fjernet. Hvis mobbingen skjer i arbeidslivet bør du si fra til noen som har myndighet til å gjøre noe med saken, enten lederen eller verneombudet. Dersom det er øverste leder som mobber deg så kan du gå til styret. Skjer mobbingen på skolen så er det viktig å si fra til læreren. Hvis det er læreren som mobber bør foreldrene varsle fra til rektor.

4. oktober 2016

Jeg lå på terrassen og solte meg i bikinien så merket jeg en konstant rar lyd over meg. Jeg så opp og oppdaget at en drone fløy rett over meg. Jeg vet at sånne droner har kamera. Det var skikkelig ekkelt og jeg følte at noen spionerte på meg. Deretter fløy den videre og vi klarte ikke finne ut hvem som styrte den. Er det lov?

I straffeloven § 266 står det at «den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd … krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år». Hvis droneflygingen på en hensynsløs måte krenker ditt privatliv så vil det være straffbart. At dronen fløy rett over deg på privat grunn, mens du solte deg i bikinien, er ikke greit.

18. august 2016

Vi skal ha utdrikningslag og hadde lyst å finne på noe gøy. Er det lov til å gå rundt i byen med finlandshette eller niqab? Eller er det bare lov når man skal rane noen?

Det var et morsomt spørsmål … håper jeg. Det er selvsagt ikke lov å rane noen uansett. Når det gjelder spørsmålet om å bruke finlandshette i byen så er svaret nei. Det står i politiloven § 11 femte ledd at «Det er forbudt for deltakere i et arrangement … å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller liknende». Jeg vil mene at utdrikningslag er et arrangement som faller utenfor ordlyden «eller liknende». Hvis man i tillegg går fram på en måte som får folk til å tro at man er ranere slik at det skaper frykt så kan man bli straffet for det. Så bruk gjerne hodet til å finne på noe lurt, men ikke bruk hodet til finlandshette i byen. Det er ikke så lurt. Til siste spørsmål om det er lov å bruke niqab så er svaret i utgangspunktet ja fordi det er et religiøst plagg og fremkaller derfor ikke frykt for ran slik finlandshette gjerne assosieres med. Siden du spør om dette med finlandshette og ran, så ser jeg ikke bort fra at du da så for deg niqab og lekepistol eller noe slikt. Det er nok heller ikke så lur kombinasjon. Så ha det gjerne gøy men bruk hodet fornuftig!

17. august 2016

Om morgenen når jeg skal på jobb står jeg ofte i kø på motorveien som er en firefeltsvei + kollektivfeltene. Noen ganger kjører jeg i venstre forbikjøringsfelt og andre ganger kjører jeg i høyre felt. Det kommer an på hvilke kjørefelt som kjører raskest. Jeg blir imidlertid så forvirret av at man det er så vanlig å kjøre forbi i høyre felt når det er tett trafikk og kø mens det ellers tutes og viftes med knyttenever om man gjør det samme i vanlig fart. Hvilken fil skal man kjøre i? Er det lov å kjøre forbi i høyre felt?

På motorveien skal du kjøre i høyre felt hele tiden. Det er bare når du kjører forbi en bil at du har lov til å legge deg over i venstre fil. Når du er ferdig med forbikjøringen skal du legge deg tilbake i høyre felt. Det står i trafikkreglene § 5.

Det er ulovlig å kjøre forbi i høyre fil på motorveien med mindre du har lov til å kjøre i kollektiv feltet. Hvis du kjører forbi ulovlig på høyre side så risikerer du en saftig bot og/eller at du mister førerkortet, avhengig av antall prikker du har fra før. Det finnes unntak. Jeg nevner kun det unntaket som er aktuelt for motorvei. Når det er kø så kjører man mye saktere enn fartsgrensen og du følger da farten til bilen foran deg. I slike tilfeller kan du kjøre forbi når køen i høyre kjørebane passerer køen i venstre kjørebane. Hvis køen i høyre kjørebane derimot øker farten og kommer opp i fartsgrensen så kan du likevel ikke bryte fartsgrensen bare fordi du ønsker å følge køen.

27. mai 2016

Vi har noen gode venner som bor en halvtimes gangavstand fra oss. Når vi er på besøk hos hverandre i helgen så tar vi gjerne sykkelen fatt fordi vi synes det er koselig med litt vin til maten. Det er et stykke å gå hjem og derfor synes vi at det er en god idé å ha med syklene. Men er det lovlig å sykle med promille?

Det er ingen promillegrenser på sykkel, men du kan likevel bli straffet om du er overstadig beruset og sykler i trafikken. I veitrafikkloven § 21 står det indirekte at man ikke skal sykle i trafikken hvis man er i en tilstand som gjør en uskikket til å kjøre på en trygg måte. Å være full på sykkelen gjør at man er uskikket og blir man tatt så kan man risikere å miste førerkortet for bil og eventuelt andre førerkort man har. I tillegg får man gjerne bot.

Sykler du i påvirket tilstand og det skjer en ulykke, slik at du skader andre mennesker eller ting, så kan du bli erstatningsansvarlig for skaden. Mange forsikringsselskap gjør en avkortning i utbetalingen dersom du må erstatte noe du har gjort i fylla. Så mitt råd er at man utviser forsiktighet når det gjelder sykling og alkohol.

Hvis det skjer en ulykke på sykkel (gjelder også bil) så må du ikke drikke alkohol de neste 6 timene etter ulykken. Hvis det blir politietterforskning etterpå så nytter det ikke å si at du drakk alkoholen etterpå hvis etterforskningen skjer innenfor de første 6 timene etter ulykken. Hvis du drikker alkohol før det er gått 6 timer så kan politiet legge til grunn at du var påvirket under ulykken, selv om du ikke var det (med mindre du kan bevise at du var edru ved ulykken og det er ofte vanskelig å bevise). Dette står i vegtrafikkloven § 22, annet ledd.

27. mai 2016

Jeg sykler til og fra jobben og lurer på hvordan reglene er for sykling i veien og på gang- og sykkelsti. Når jeg skal over en vei så lurer jeg på om jeg må stoppe på rød mann for eksempel.

Om du sykler i veien eller på fortauet så er det ulike regler.

Hvis du sykler i veien så må du følge de samme reglene som bilene. Du kan for eksempel ikke sykle på rødt lys i bilveien for da risikerer du bot og i verste fall en ulykke. Du må holde deg på høyre side, følge kjøreretningen, overholde vikeplikt og stoppe for fotgjengere i gangfelt over veien. Du har imidlertid lov til å sykle på veiskulderen, selv om bilene ikke har lov til dette. Du kan også passere kjøretøy på høyre side, noe bilene ikke har lov til, se trafikkregel § 18 nr. 1.

Det er bare lov til å sykle på gang- og sykkesti når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller hinder for gående. Når du befinner deg på gang- og sykkelsti så har du vikeplikt for bilene. Du kan ikke deise ut i veien på sykkelen over et gangfelt, slik mange fotgjengere kan tillate seg, og tro at bilene stopper for deg. Husk at det tar tid for bilistene å oppdage deg når du sykler over veien og at sykkelen gjerne har mer fart enn fotgjengere! Hvis du går av sykkelen så har imidlertid bilene plikt til å stoppe for deg når du skal over gangfeltet – men hvis du sitter på sykkelen så er det altså du som må stoppe for bilene. Du er ikke nødt til å gå av sykkelen i fotgjengerfelt, men virkningen av at du gjør det er at bilene får vikeplikt for deg i stedet for at du må vente til bilene har kjørt. Må du vente, så kan du jo like godt gå av sykkelen og da må bilene stoppe. Hvis du kommer fra bilveien og sykler inn på en gang- eller sykkelsti så har du vikeplikt for gående og andre syklister som er på gangstien allerede. Du har ansvar for at det ikke oppstår fare når det befinner seg gående der. Det er lov å parkere sykkelen på fortau eller sykkel- og gangsti dersom det ikke er til unødig hinder eller ulempe for andre.

Til ditt siste spørsmål om å sykle på rød mann så er det viktig å huske på forskjellen mellom rødt lys i veien og rød mann for fotgjengere. Er du i veien må du som sagt følge lysreguleringen for biler. Hvis det blir rødt lys i bilveien men grønn mann for fotgjengere, så kan det hende du blir fristet til å bytte «status» fra trafikant til fotgjenger. Om du velger å gjøre det så vær tydelig i trafikkbilde på hva du gjør så det ikke skjer misforståelser eller oppstår fare. Du skal jo ikke være fotgjenger i bilveien så det riktige vil nok være å komme seg over på gang- og sykkelstien før du går av.

Er du på gangsti så må du følge reglene for fotgjengere. I skiltforskriften § 24 står det at man ikke må gå på rød mann, men man kan fullføre kryssingen dersom man allerede har begynt å gå når det blir rød mann. Samme gjelder om du sykler. Hvis du likevel går eller sykler på rød mann så er det bare straffbart hvis handlingen er til hinder for andre trafikkanter. Er det blinkende grønn mann så betyr det akkurat det samme som rød mann. Altså, man skal ikke begynne å gå eller sykle på blinkende grønn mann. Det gjelder selvsagt også damer