Om adaoptivbarn har rett på arv etter sine biologiske…

Det er sikkert blandede følelser rundt det å få vite om en halvbror etter man er blitt voksen.

Ved adopsjon vil adoptivbarnet ikke lenger arve sine biologiske foreldre. Dette følger av adopsjonslovens § 13, første ledd som sier at adoptivbarnet i stedet får arv etter sine adoptivforeldre og ikke lenger arv fra sine biologiske foreldre. Dette er hovedregelen i norsk rett og stort sett over hele verden.

Siden adopsjonen skjedde i Danmark under dansk lov så gjorde vi litt undersøkelser og fant ut at man i Danmark praktiserte en nokså uvanlig unntaksregel på denne tiden. Det fulgte av daværende dansk adopsjonslov som gav adoptivbarnet arverett både etter biologisk foreldre og adoptivforeldre. Fordi lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft blir den gamle utgåtte loven likevel gjeldende for det tilfellet som du nevner her. Det er reglene som gjaldt da adopsjonen skjedde som får virkning her. Din halvbror har sannsynligvis rett på arv etter din far på lik linje med deg selv i tråd med eldre dansk lov. Det er mulig en slik regel burde vært satt til side som urimelig, men dette tar jeg ikke stilling til her. Hadde han vært adoptert bort noen år senere ville han ikke hatt arverett etter din far fordi reglene i Danmark ble endret kort tid etterpå.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required