Familie og arverett


21. august 2015

Min far har gått bort og vi kan ikke finne det originale testamentet som han skrev. Vi har en kopi. Er kopien gyldig?

Som hovedregel er den fortsatt gyldig. Dette er et problem som oppstår fra tid til annen så vi har en regel i arveloven § 69 hvor det står. «Kan eit testament ikkje finnast når testator er død, skal det likevel gjelde når innhaldet kan klårleggjast, med mindre ein må gå ut frå at testamentet er kalla tilbake eller at det har vore ugyldig.» Med andre ord så gjelder testamentet med mindre det er grunn til å tro at originalen er kalt tilbake eller at testamentet er ugyldig på annen måte.

11. Desember 2014

Jeg giftet meg for flere år siden. Før jeg giftet meg så arvet jeg blant annet en hytte. Så har jeg begynt å tenke på hva som skjer med hytten dersom jeg og min mann skulle bli skilt. Trenger jeg å skrive ektepakt om særeie for å sikre at hytten tilhører meg?

Dersom du overtok hytten som arv før dere giftet dere så faller dette under reglene om skjevdeling i ekteskapsloven § 59. Der står det: «Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra den andre ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen». I ditt tilfelle så fikk du arven før dere giftet dere og derfor skal hytten ikke deles med din ektefelle ved eventuelt separasjon/skilsmisse. Men siden det er snakk om arv så ville hytten heller ikke vært gjenstand for deling dersom du arvet hytten etter at ekteskapet ble inngått. Siden hytten faller under reglene for skjevdeling så trenger du ikke særeie. Men husk å ta vare på dokumentasjon som viser at du har mottatt hytten som arv.

25. september 2014

Min far er nettopp gått bort. I den forbindelse dukket det opp en mann som sier han er min halvbror. Det viste seg min far fikk et barn i Danmark før han giftet seg med min mor. På grunn av harde tider og kanskje fordi min far var veldig ung ble min halvbror adoptert bort i 1956. Han sier at han har arverett på lik linje med meg, men jeg mener at når man er adoptert bort så har man ikke lenger arverett etter biologiske foreldre. Hva er riktig?

Det er sikkert blandede følelser rundt det å få vite om en halvbror etter man er blitt voksen.

Ved adopsjon vil adoptivbarnet ikke lenger arve sine biologiske foreldre. Dette følger av adopsjonslovens § 13, første ledd som sier at adoptivbarnet i stedet får arv etter sine adoptivforeldre og ikke lenger arv fra sine biologiske foreldre. Dette er hovedregelen i norsk rett og stort sett over hele verden.

Siden adopsjonen skjedde i Danmark under dansk lov så gjorde vi litt undersøkelser og fant ut at man i Danmark praktiserte en nokså uvanlig unntaksregel på denne tiden. Det fulgte av daværende dansk adopsjonslov som gav adoptivbarnet arverett både etter biologisk foreldre og adoptivforeldre. Fordi lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft blir den gamle utgåtte loven likevel gjeldende for det tilfellet som du nevner her. Det er reglene som gjaldt da adopsjonen skjedde som får virkning her. Din halvbror har sannsynligvis rett på arv etter din far på lik linje med deg selv i tråd med eldre dansk lov. Det er mulig en slik regel burde vært satt til side som urimelig, men dette tar jeg ikke stilling til her. Hadde han vært adoptert bort noen år senere ville han ikke hatt arverett etter din far fordi reglene i Danmark ble endret kort tid etterpå.

25. september 2014

Jeg har søkt om ytelser fra nav og da ble det oppdaget at jeg hadde hatt litt svart inntekt, dvs. penger som jeg ikke har skattet av. Nav sa at dette måtte regnes med inntekten min og da hadde jeg for høy inntekt slik at jeg fikk avslag på ytelsen fra nav. Men det kan hende at nå som dette er oppdaget at jeg må betale skatt av det og i verste fall blir beløpet inndratt av politiet. Kan nav ta med svart inntekt i inntektsberegningen?

Ja, det kan de. Men hvis den svarte inntekten din blir inndratt så får du gi beskjed til nav om dette.

5. februar 2014

Vi har gitt årlige gaver til våre barn under grensen for arveavgiften. Vi har vanligvis betalt ut gaven i desember hvert år i forbindelse med julen. Når jeg leste at arveavgiften skulle fjernes fra 2014 så betalte vi ut en litt større gave (over fribeløpet) også tenkte vi å vente med å sende inn melding for gaven til januar 2014. Slipper vi avgift da?

Nei, det er tidspunktet for gaven som teller, ikke meldetidspunktet. Det samme gjelder om det er snakk om arv ved dødsfall så er det dødstidspunktet som teller, ikke tidspunktet for når du sender inn melding om arv. Så de gamle reglene gjelder fortsatt for gaven du gav i desember 2013, men for alle gaver du gir fra og med 1. januar 2014 så blir det ingen avgift. Hadde du spurt meg før du betalte ut gaven så ville du spart noen avgiftskroner