Erstatning for skade på motorsykkel

Innledningsvis vil jeg nevne at du sannsynligvis er forsikret og derfor kan kreve erstatning gjennom forsikringen din. Spørsmålet ditt kan imidlertid være aktuelt dersom vi forutsetter at du ikke kan få dekning gjennom din forsikring. Dette kan være aktuelt dersom du må betale egenandel eller liknende som du ikke blir dekket gjennom forsikringen og som du ønsker erstattet av staten.

Det har lenge vært et utgangspunkt at trafikanter må finne seg i at det kan oppstå «vanlige mangler og farer på norske veger som er en følge av landets beskaffenhet, årstidene, værforholdene og bevilgningens knapphet, skader som følge av teleløsning eller frost, svake kanter, dårlige asfaltdekker o.s.v. Derimot behøver man ikkje ta til takke med usedvanlige faremomenter. Man må ha lov til å stole på at man ikke blir lokket i feller. Slike skader må vegvesenet søke å varsle.» Se Artikkel av Hans M. Michelsen i Nordisk Forsikringstidsskrift 1952 s. 343 gjengitt i Høyesterettsdom av 23. februar 2000. Dette må antas å være gjeldende rett også i dag.

For å gi et konkret svar på ditt spørsmål forutsetter det selvsagt at jeg går inn i saken og vurderer alle de konkrete momentene som har vært inne i saken, f.eks. hvor fort du kjørte og hvor og hvordan asfaltkanten var. Siden jeg ikke vet dette så må jeg svare på generelt grunnlag. Svaret er ja. Det er hjemmel i skadeerstatningsloven § 2-1 for å kreve erstatning fra staten (eller entreprenøren) dersom entreprenøren på en klanderverdig måte har unnlatt å varsle om asfaltkanten og vilkårene for erstatning ellers er oppfylt.