Erstatning og forsikring


14. desember 2016

Jeg kjørte på riksveien, det var veiarbeid og jeg fikk steinsprutskade på bilen. Deler av veien var belagt med grus på grunn av veiarbeidet. Det var nedsatt fart og vi holdt fartsgrensen. Det var da at en 3‐4 cm stor stein gikk rett i grillen på bilen og inn i motorblokken slik at bilen ble skadet. Sjåføren som virvlet opp steinen kjørte intetanende videre. Hvem har ansvar i et slikt tilfelle?

Det med steinsprut er ting som skjer og som man ikke nødvendigvis kan klandre noen for. Altså du kan ikke kreve erstatning om bilen foran deg forårsaker steinsprutskade på din bil. Men det gjelder ikke alltid. Eksempel kan være at han spinner med vilje slik at han virvler opp stein og rusk rett på din bil. Men så lenge personen foran deg kjører normalt så er det ikke så mye du får gjort med den saken. Et annet spørsmål er om du kan gå på veivesenet eller entreprenøren siden det var veiarbeid. Hvis de har skiltet veiarbeidet godt og satt ned farten så skal det vel mye til for at du kan kreve dem for erstatning. Men dersom bilen foran deg brøt fartsgrensen og dette var årsaken så kan det jo hende man kan gå på bilføreren, men det blir nok vanskelig å bevise.

26. oktober 2015

Jeg kjørte motorsykkel på en strekning som nettopp var blitt åpnet etter vedlikeholdsarbeid. Det var en asfaltkant på ca. 2 cm som ikke var merket og det var mørkt. Jeg så ikke asfaltkanten så da jeg kom bort i kanten ble jeg slengt av sykkelen slik at både jeg og motorsykkelen ble skadet. Har jeg rett på erstatning fra vegvesenet eller entreprenøren som utførte arbeidet?

Innledningsvis vil jeg nevne at du sannsynligvis er forsikret og derfor kan kreve erstatning gjennom forsikringen din. Spørsmålet ditt kan imidlertid være aktuelt dersom vi forutsetter at du ikke kan få dekning gjennom din forsikring. Dette kan være aktuelt dersom du må betale egenandel eller liknende som du ikke blir dekket gjennom forsikringen og som du ønsker erstattet av staten.

Det har lenge vært et utgangspunkt at trafikanter må finne seg i at det kan oppstå «vanlige mangler og farer på norske veger som er en følge av landets beskaffenhet, årstidene, værforholdene og bevilgningens knapphet, skader som følge av teleløsning eller frost, svake kanter, dårlige asfaltdekker o.s.v. Derimot behøver man ikkje ta til takke med usedvanlige faremomenter. Man må ha lov til å stole på at man ikke blir lokket i feller. Slike skader må vegvesenet søke å varsle.» Se Artikkel av Hans M. Michelsen i Nordisk Forsikringstidsskrift 1952 s. 343 gjengitt i Høyesterettsdom av 23. februar 2000. Dette må antas å være gjeldende rett også i dag.

For å gi et konkret svar på ditt spørsmål forutsetter det selvsagt at jeg går inn i saken og vurderer alle de konkrete momentene som har vært inne i saken, f.eks. hvor fort du kjørte og hvor og hvordan asfaltkanten var. Siden jeg ikke vet dette så må jeg svare på generelt grunnlag. Svaret er ja. Det er hjemmel i skadeerstatningsloven § 2-1 for å kreve erstatning fra staten (eller entreprenøren) dersom entreprenøren på en klanderverdig måte har unnlatt å varsle om asfaltkanten og vilkårene for erstatning ellers er oppfylt.

1. juni 2015

Hei, jeg har tegnet uføreforsikring og der står det at de begrenser dekningen slik at den ikke gjelder eventuelle utbetalinger relatert til at jeg er døv. Er ikke det diskriminering?

Forsikring med reservasjon ligger innenfor det man kaller «lovlig forskjellsbehandling» etter diskrimineringsloven § 6. Forsikringsselskapet har ikke lov til å nekte deg forsikring fordi du er døv for det ville vært ulovlig diskriminering, noe som også følger av forsikringsavtaleloven § 12-12. Forsikringsselskapet har imidlertid lov til å begrense forsikringen din slik at den ikke omfatter hørselshemmingen. En slik begrensning er i praksis akseptert som lovlig forskjellsbehandling etter diskrimineringsloven § 6 og forsikringsavtaleloven § 12-12 fordi den kan være saklig begrunnet ut fra en konkret risikovurdering.

Det er viktig å presisere at risikovurderingen som forsikringsselskapet gjør må være konkret begrunnet. Du kan eventuelt be om en mer konkret redegjørelse av begrunnelsen for at forsikringsselskapet begrenser forsikringen din i medhold av forsikringsavtaleloven § 12-12, fjerde og femte ledd. Deretter kan du vurdere om det er grunnlag for å gå videre med klage til forsikringsklagekontoret eller forsikringsklagenemnda ut fra svaret du får dersom du mener at risikovurderingen ikke er saklig begrunnet.

2. mars 2015

I fjor sommer gikk hunden min gikk løs utenfor vår eiendom. Den pleier alltid å holde seg på eiendommen, men så forsvant den. Vi hadde ikke chippet den. Men vi fikk vite senere at politiet hadde funnet hunden men at den nå var omplassert. De sa at de hadde etterlyst eieren i lokalavisen men vi leser jo ikke den. Kan de bare gjøre slikt?

Ja, i perioden 1. april til 20. august skal hunden være i bånd. Denne regelen gjelder hele Norge, men den enkelte kommune kan i tillegg bestemme båndtvang utover dette. Siden de som har funnet hunden ikke visste hvem dere var så har de antakeligvis levert hunden til politiet slik de plikter etter lov om hundehold § 10 annet ledd. Det står det i tredje ledd at «Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i en alminnelig lest avis på stedet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden».

30. januar 2015

Vi har hatt orkanen “Nina” på besøk. Orkanen hadde revet av deler av taket vårt som fløy bort og skadet noe på naboens eiendom. Skal vi dekke skaden eller skal naboens forsikring dekke i henholdt til naturskade?

Hovedregelen i erstatningsretten er at dersom du skal bli gjort erstatningsansvarlig for en skade påført din nabo sin eiendom så må du ha opptrådt klanderverdig. Et eksempel kan være at du lar ting ligge å slenge ute til tross for at du vet at det kommer en orkan. Men i det tilfellet som du nevner så var det deler av taket ditt som ble revet av og fløy over til naboens eiendom hvor den forårsaket skade. Såfremt taket var forsvarlig montert så kan du neppe klandres for at Nina tok tak i det, rev det løst og kastet det på din nabos eiendom. Ninas oppførsel var verken din eller naboen din sin skyld.

Så spørsmålet da blir hvem skal betale for Ninas vredesutbrudd? Hun har jo ikke penger og tar ikke ansvar for noen ting. Dette har lovgiverne tenkt på og derfor har vi unntaksregler i erstatningsretten som vi på godt norsk kaller force majeure. Det betyr at personer som ellers ville vært ansvarlig blir fritatt for ansvar fordi årsaken til skaden skyldes naturkatastrofe, krig eller andre ekstraordinære hendelser utenfor partenes kontroll.

Det er i denne saken «naturlig» at din nabo tar kontakt med sitt forsikringsselskap fordi det er han som eier den ødelagte tingen. Alle forsikringsselskaper i Norge er knyttet til Norsk Naturskadefond som garanterer erstatning ved naturskade. Denne forsikringen har noen begrensninger men ut fra det du beskriver så vil jeg gå ut fra at skaden er dekket under naboens brannforsikring. Evt. egenandel kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.