Eiendom nabo og husleie


22. november 2018

Hei, jeg lurer på om det er lov å sende en oppsigelse på e-post eller om man er nødt til å sende oppsigelser rekommandert eller på papir

Du nevner ikke hva du vil si opp, så svaret er litt avhengig av hva du skal si opp. Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de fleste elektronisk utmelding, men dette bør du sjekke på forhånd hvis du er i tvil. Dette kan du finne ut ved å lese abonnementsvilkårene. Hvis du derimot vil si opp en arbeidstaker, så skal man i utgangpunktet sende oppsigelsen skriftlig på papir. Dette har vært tema i en del nyere rettsavgjørelser med ulikt resultat. I en sak fra tingretten konkluderte domstolen at oppsigelsen ikke var kommet fram på riktig måte når den ble sendt på e-post. I en annen sak kom lagmannsretten (som er en høyere domstolsinstans) etter en konkret vurdering til at oppsigelse på e-post var tilstrekkelig dokumentasjon for at oppsigelsen var kommet fram til arbeidstaker. I denne dommen ble det lagt vekt på at arbeidsgiver og arbeidstaker hadde løpende kommunikasjon per epost. Det betyr at man ikke automatisk kan legge til grunn at epost er nok. Altså, hvis man ellers ikke har kommunisert per e-post og deretter sender oppsigelse per epost, så er det ikke sikkert det blir godtatt som gyldig varsling. Dersom man bommer her så kan oppsigelsen bli ugyldig og derfor er det anbefalt at man benytter papir enn så lenge inntil vi får mer klargjørende regler som gir generell adgang til å si opp elektronisk. Man kan enten sende oppsigelsen rekommandert eller overlevere papiret personlig der man ber arbeidstaker kvittere på oppsigelsen at han har mottatt den. Når det gjelder oppsigelse av husleieavtale, så er også her regelen at man skal sende oppsigelsen på papir. På husleierettens område er det muligens noe strengere praksis, slik at e-post neppe vil bli godtatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er av den oppfatning at e-post ikke er nok, men vi har lite rettspraksis å vise til. Så konklusjonen er at det vil være tryggest for deg om du fortsatt benytter papir fremfor epost når du skal si opp.

11. september 2017

Jeg har flyttet inn i leid leilighet og husverten er veldig hyggelig og behjelpelig. Nesten for mye behjelpelig fordi han henter posten for meg og legger den på trappen til meg. Han har riktignok ikke åpnet posten, men jeg synes jo likevel at posten er litt privat og jeg har ikke bedt ham om å gjøre dette. Den postkassen som jeg disponerer kan ikke låses og jeg kan ikke se at det er noe felles postkasser i nabolaget der jeg kan henge opp en låsbar postkasse slik at ikke husverten går i postkassen min. Hvordan skal jeg forholde meg til dette?

Det at husverten din henter posten og legger den på trappen er ikke direkte straffbart etter straffeloven § 205 om krenkelse av retten til privat kommunikasjon siden han ikke skaffer seg tilgang til innholdet. Likevel, så er det som ligger i postkassen privat. Jeg vil anbefale deg å ta det opp med utleier og bare fortelle ham kort at du setter pris på omtanken men at han ikke trenger å ta inn posten for deg.

15. mai 2017

Min sønn er 14 år og maser om han kan få lov til å kjøre bil her på gården vår. Vi har god plass. Er det lov å gjøre dette siden det er privat eiendom?

Nei, det er krav om førerkort også på privat eiendom. Hvis han velger å kjøre likevel risikerer han å få utsettelse på sertifikatet når han blir gammel nok til å ta den. For personer over 15 år så risikerer man bøter og i verste fall fengsel inntil ett år. Foreldrene kan også bli straffet dersom de tillater at barnet kjører ulovlig på privat eiendom. Det er mye bedre om dere finner en organisert motorklubb som har godkjenning for å kjøre på bane. Der kan han kjøre ulike kjøretøy under opplæring på lovlig måte.

8. februar 2016

Når naboen min brøyter snø med snøfreser så kaster han snøen inn på min eiendom. Har han lov til det? Det blir jo så mye snø på min eiendom og jeg er redd for at gjerdet blir ødelagt av all snøen. Det kommer også litt strøsand inn på eiendommen og jeg får også dårligere utsikt i oppkjørselen som følge av den høye snøen og det kan være trafikkfarlig fordi jeg ikke ser bilene før jeg har kjørt langt ute i veien.

Ja, hvis din nabo ikke har noe annet sted å gjøre av snøen enn å kaste det inn på din eiendom så er dette noe du må tåle selv om det kan være irriterende. Naboloven setter likevel grenser for hva du skal tåle. Din nabo må vise hensyn når han kaster snø. Han må også passe på at snøen han legger igjen ikke medfører en urimelig byrde for deg. Hvis han kan legge snøen et sted som medfører mindre ulempe for deg, f.eks. et sted som ikke sperrer utsikten, så må han gjøre det. Dersom naboen din f.eks. skader gjerdet på eiendommen din så må han reparere/erstatte skaden. At det kommer litt strøsand med snøen inn på din eiendom ligger nok også innenfor tålegrensen såfremt det er forsvarlig og ellers ikke medfører en urimelig byrde for deg.

11. Desember 2014

Jeg leier en leilighet. I leiekontrakten står det at husleien skal indeksreguleres etter konsumprisindeks hvert år. Nå har jeg leiet leiligheten nesten tre år og utleier har varslet at han vil øke husleien mer enn konsumprisindeksen fordi han mener markedsprisen har økt mer enn konsumprisindeksen. Jeg trodde at utleier enten måtte velge indeksregulering eller markedsregulering, ikke begge deler.

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a. Endringer til markedsleie i slike tilfeller forutsetter bl.a. at leietaker blir varslet om en slik endring minst seks måneder fra leieforholdet passerte 2 ½ år, noe som betyr at regulering til markedsleie tidligst kan skje tre år etter at leieforholdet startet. I denne perioden kan det ikke ha skjedd andre prisendringer enn indeksreguleringen. Dette følger av husleieloven § 4-3, første ledd, første punktum.