Når arbeidsgiver ansetter en med dårligere CV

Dersom du har mistanke om ulovlig forskjellsbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne så vil tilgjengelighetsloven av 2013 § 5 være aktuell. Denne bestemmelsen sier i første setning at «diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt». Man kan klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) eller ta kontakt med advokat. I klagesaken vil det være naturlig at man ber LDO innhente opplysninger i saken slik at man får innsyn. Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at det som utgangspunkt er den som klager som skal sannsynliggjøre at diskriminering har funnet sted. Deretter må arbeidsgiver sannsynliggjøre at diskriminering ikke har funnet sted. Dette kalles delt bevisbyrde. Det er tilstrekkelig at det foreligger opplysninger som gir grunn til å tro at diskriminering har funnet sted for at LDO kan behandle klagesaken.

NB: Jeg gjør oppmerksom på at det nå er kommet nye diskriminerings lov. En av nyhetene nå er at arbeidstakere som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelse kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriterier for fastsettelse av lønn for personer som den diskriminerte sammenlikner seg med.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required