Asyl og utlendingsrett


8. mars 2017

Jeg kommer fra utlandet og har to koner i mitt hjemland. Nå har jeg fått oppholdstillatelse og ønsker å søke familiegjenforening med begge konene mine. Den ene konen er allerede kommet til Norge, men den andre tenkte jeg å søke om nå. Er det lov?

Nei, det er ikke lov å ha to koner i Norge. Det står i ekteskapsloven § 4 at «Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består». I straffeloven § 262 kan man straffes med fengsel inntil ett år dersom man begår bigami eller polygami.

Det er heller ikke lov for en nordmann å gifte seg i utlandet når han er gift fra før. Det er faktisk også straffbart for en utlending å begå bigami i utlandet når han bor i Norge. Det betyr ikke at norsk politi reiser utenlands for å arrestere alle utlendinger som har flere koner i utlandet, men det betyr bare at utlendinger også kan bli straffet i Norge selv om de er utlendinger som har begått bigami i utlandet, se straffeloven § 5 nr. 4 jf. Ot.prp.nr. 100 (2005-2006).

8. februar 2016

Kan kommuner nekte å omplassere døve og hørselshemmede flyktninger til nasjonale institusjoner eller andre kommuner som sitter med riktig kompetanse, fordi kommunen selv vil beholde det ekstra tilskuddet de får ved å ha døve og hørselshemmede flyktninger i sine kommuner?

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for å innkvartere asylsøkere i asylmottak. UDI skal foreta en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Når man skal vurdere alternativ mottaksplass for døve og hørselshemmede flyktninger så er UDI bl.a. forpliktet til å ta hensyn til psykososial oppfølging, kontaktnettverket til asylsøkeren og hans/hennes behov for oppfølgingstilbud, se rundskriv 2013-013 pkt. 2.2 om alternativ mottaksplassering. At kommunen vil beholde tilskuddet er ikke relevant i denne vurderingen. Jeg vil anbefale at det sendes et brev til UDI sitt regionkontor der man søker om omplassering. Søknaden må begrunnes og det bør legges ved dokumentasjon for å underbygge søknaden. I rundskrivets pkt. 3 står det: «Dersom UDI vurderer at søkeren har behov for et tilpasset botilbud utenfor mottak skal regionkontoret anmode aktuell kommune om å inngå en avtale om alternativ mottaksplassering.»