Arbeidsrett


16. januar 2018

Jeg skriver ofte Facebook-innlegg og lurer på om jeg kan skrive en artikkel for et produkt mot betaling. Kan jeg skrive det som en produktomtale og sy det inn i teksten jeg skriver ellers? Jeg legger også ut videoer på youTube og tenkte gjøre noe av det samme der, men lurer på hvordan reglene er.

Det er ikke lov til å pakke inn reklametekst i dine tekster på Facebook slik at det ser ut som redaksjonell tekst. Dette gjelder også for andre plattformer som f.eks. blogger, Snapchat, Twitter og Instagram. Disse reglene følger av markedsføringsloven. Leserne har krav på å få vite hvilken tekst som er dine ytringer og hva som er reklame. Derfor må du merke de innleggene som du får betalt for slik at det klart og tydelig kommer fram at det er reklame. Forbrukerombudet har utarbeidet veiledere som er lagt ut på nett og som kan være nyttig å sette seg inn i. Hvis du legger ut videoer på YouTube, eller andre videodelingsplattformer, så gjelder kringkastingslovens regler for merking av reklame eller ting som er sponset. I utgangspunktet skal reklamen komme mellom programmer, men når man legger ut en enkelt video, så vil noen kanskje velge å plassere reklamen inn i selve videoen. Dersom seeren ikke kan skille mellom programmet og reklamen så vil det være forbudt fordi det blir skjult reklame. Derfor må produktplasseringer merkes på en tydelig måte slik at det ikke er noe tvil om hva som er reklame. Det finnes veiledere som forteller hvordan du skal gå fram på medietilsynet.no

8. mars 2017

Har jeg rett til å få permisjon fra arbeidet for å ta videreutdanning? Har jeg rett på lønn?

Det er mulig å søke om utdanningspermisjon inntil tre år medhold av arbeidsmiljøloven § 12-11. Søknaden må sendes skriftlig til din arbeidsgiver. Hvis utdanningen tar mer enn 6 måneder så har arbeidsgiver en svarfrist på 6 måneder om arbeidsgiver godtar permisjonen eller ikke.

For å få rett til utdanningspermisjon fra jobben må du har vært ansatt i minst to år hos den arbeidsgiveren som du søker permisjon fra. Du må ha minst tre års arbeidserfaring totalt.

Utdanning utover grunnskole eller videregående skole må være yrkesrelatert, det vil si at utdanningen må ha noe med yrkeslivet å gjøre. Det er ikke et krav at utdanningen må ha noe med nåværende stilling å gjøre.

Du har i utgangspunktet ikke rett på lønn dersom du får innvilget permisjon, men du kan for noen studier søke Statens lånekasse om stipend og/eller studielån.

Arbeidsgiver kan nekte deg utdanningspermisjon dersom det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Får man avslag og er uenig kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda senest fire uker fra arbeidsgivers svarfrist er utløpt.

24. februar 2016

Jeg har blitt enig med sjefen min om at jeg kan jobbe hjemmefra en gang i uken. Dette først og fremst for å spare reisetid til og fra jobb siden jeg har lang reisevei. Er det noe jeg bør tenke på i denne forbindelse?

Når du skal ha hjemmekontor som fast løsning så er det viktig at dere lager en skriftlig avtale om hjemmekontor. Dere trenger ikke avtale dersom du bare jobber helt tilfeldig og kortvarig hjemmefra, men slik du beskriver så er det en mer fast ordning og da må dere skrive avtale. Dette følger av forskrift 2007-12-20-1673 av 1.1.2008 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem § 3. Brudd på forskriften er straffbart både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er litt andre regler om arbeidstid når det skjer i hjemmet. Den enkelte arbeidstaker kan stort sett selv velge når på døgnet han jobber bare han holder seg innenfor 40 timer i uken. Det er likevel en 8-timers begrensning per døgn ved nattearbeid. Hjemmekontoravtalen kan imidlertid inneholde en lavere maksgrense og da er det denne som gjelder. Arbeid utover 40 timer er overtid og må total ikke overstige 48 timer i uken over en 4 måneders periode.

Det er et krav at hjemmekontoret ditt er forsvarlig utformet og innemiljøet skal ikke medføre uheldige fysiske belastninger. Verken arbeidsgiver eller verneombud har tilgang til hjemmekontoret med mindre det er avtalt men arbeidsgiver har likevel ansvar for at hjemmet ditt egner seg for hjemmekontorløsning og skal i utgangspunktet inkludere arbeidsmiljøet i hjemmet ditt inn i sitt internkontrollsystem.

Videre bør du sjekke om det er skattemessige konsekvenser av hjemmekontorløsningen og hvem som dekker merutgiftene ved hjemmekontorløsningen.

26. oktober 2015

Jeg er vikar for en som nå har sluttet. Kan jeg kreve å få jobben?

Nei, det er ingen automatikk i dette og loven gir ingen fortrinnsrett for vikarer når den de er vikar for slutter. Det kan imidlertid være at arbeidsgiver har gitt lovnader ved ansettelse, skrevet noe i stillingsannonsen eller i arbeidskontrakten som likevel kan være bindende for arbeidsgiver. Eksempler på dette kan være at de ved ansettelsen har opplyst at det er muligheter for fast stilling eller forlengelse av vikariatet.

23. september 2015

Jeg er røyker og har benyttet røykerommet på jobben, men nå sier arbeidsgiver at de vil stenge røykerommet og jeg har ingen steder å røyke lenger. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Eventuelt kan jeg bruke e-sigaretter på arbeidsplassen i stedet for?

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsplassen er røykfri og han har ingen plikt til å tilrettelegge slik at røykere kan røyke i arbeidstiden. Du som ansatt kan heller ikke kreve å få røykepauser. Fra 1. juli 2014 ble det forbudt med røykerom og røykebokser på arbeidsplassen, unntatt tilfeller der arbeidstaker ikke har muligheter for å forlate arbeidslokalet i løpet av arbeidstiden. Til tross for unntaket så kan likevel ikke arbeidstaker kreve at arbeidsgiver lager eget røykerom eller røykeboks. Det er hensynet til arbeidsmiljøet som veier tyngst.

Når det gjelder ditt spørsmål om e-sigaretter så vet man for lite om skadevirkningen av å bli utsatt for røykdampen fra e-sigarettene. E-sigaretter med nikotin og e-væske er uansett forbudt i Norge, så spørsmålet er om du kan røyke e-sigaretter uten nikotin på jobben. Antar at dette ikke er veldig interessant for deg med mindre du ønsker å slutte. Bruk av e-sigaretter innendørs er ikke nødvendigvis forbudt, men arbeidsgiver kan nekte deg å bruke lovlige e-sigaretter innendørs i kraft av sin styringsrett. Det er mulig arbeidsgiver også kan ha plikt til å nekte innendørs bruk av e-sigaretter av hensyn til arbeidsmiljøet for andre ansatte. Helsedirektoratet fraråder selv lovlige e-sigaretter til innendørs bruk så jeg vil anta at de fleste arbeidsgivere vil inkludere e-sigaretter i sitt røykeforbud.

23. september 2015

Jeg har fått tilbud om jobb som pizzabud med lønn kr 125 per time. Arbeidstid er kl. 15-23 fra onsdag til søndag. Er det lov med så lav lønn?

Ja, det finnes ingen regler om minstelønn for pizzabud. Det er heller ingen lovregler som gir rett på tillegg ved kveld, natt eller helg. Du bør sjekke om bedriften din er bundet av tariffavtale som forplikter ham til høyere lønnsnivå, men hvis de ikke har inngått tariffavtale så er lønnstilbudet lovlig. Det er imidlertid noen yrker som har minstelønn, f.eks. renholdere over 18 år, som er ansatt i privat renholds bedrift, har krav på minst kr 169,37 per time + kr 26 per time dersom du jobber mellom klokken 21 og 06.

1. juni 2015

Er det begrensninger på hva arbeidsgiver kan spørre om i et jobbintervju?

Ja. Hovedregelen er: Hvis arbeidsgiver ikke kan vektlegge det han spør om ved ansettelsen er det også forbudt å spørre om det. Eksempler på hva han ikke kan spørre om er om du har planer om å få barn. Årsaken til at det er ulovlig å spørre om dette er fordi han ikke har lov til å legge vekt på om du skal få barn eller ikke. I diskrimineringslovene står det flere ting som arbeidsgiver ikke har lov til å legge vekt på ved ansettelse. Disse tingene har han heller ikke lov til å spørre om. Et unntak kan være at han må få lov til å spørre om forhold som har betydning for tilrettelegging ved funksjonshemming. Hvis arbeidsgiver skal tilrettelegge noe så må han nødvendigvis vite hva det er han skal tilrettelegge, men dette kan i de fleste tilfeller avklares etter ansettelsen. Det kan gjelde visse unntak for bestemte yrker som fraviker det som er nevnt i denne artikkelen.

20. Januar 2015

Jeg er ansatt i 100% stilling hos Firma A. Så har jeg fått et spennende jobbtilbud i firma B i 100% stilling. Men jobben i firma B er provisjonslønnet og det tar tid før jeg får inntekt. Jeg tør derfor ikke si opp jobben i firma A før jeg har begynt å få inntekt hos firma B. Kan jeg jobbe 100% i firma A og 100% i firma B samtidig?

Arbeidstaker kan i prinsippet ha to arbeidsforhold på 100% stilling hver uten at det kommer i strid med arbeidstidsbestemmelsene. Dette er fordi arbeidstidsbestemmelsene kun gjelder en arbeidsgiver, dvs. at du kan ikke jobbe 200% i samme firma, men du kan jobbe 100% hos den ene og 100% hos den andre. Men det forutsetter at du ikke jobber i transportbransjen og at du heller ikke er under 18 år for da gjelder særlige regler.

Du må også sjekke arbeidskontrakten din. Hvis det står i arbeidskontrakten at du ikke får lov til å jobbe flere steder eller for eksempel ikke kan ta jobb i konkurrerende virksomhet så må du ta hensyn til det. Her må man også se på hvilke lojalitetsplikter som eventuelt kan forventes for arbeidsforholdet.

Noe annet som er viktig er at du må tenke nøye gjennom om du tror du vil klare å oppfylle dine forpliktelser i begge arbeidsforhold når du skal jobbe så mye. Hvis du ikke greier å gjøre jobben enten hos A eller B fordi du jobber så mye så kan du risikere å bli sagt opp fordi du ikke gjør dine plikter etter arbeidskontrakten. Sist men ikke minst bør man også tenke over hvilken belastning dette vil ha for egen helse og de som er rundt deg.

19. Januar 2015

Kan arbeidsgiveren lese jobbmailen min?

Jobbmail skal i utgangspunktet være jobbrelatert og ikke av privat art. Arbeidsgiver har rett til å sjekke de ansattes e-poster når han har et saklig behov, for eksempel for å følge opp kunder når arbeidstakeren er syk eller på ferie. Men siden man ikke kan utelukke at det finnes private elementer i e-posten så må arbeidsgiver først innhente samtykke fra den ansatte før han sjekker e-posten, se personopplysningsloven § 8. Det kan jo for eksempel være at en god venn sender en privat e-post til jobbmailen og det har du som arbeidstaker ikke helt kontroll over. Man kan derfor ikke utelukke at det finnes private elementer mailsystemet til en ansatt. I slike tilfeller kan det være lurt å opprette en egen mappe som du kaller «privat» slik at arbeidsgiver lett kan skille mellom jobbrelatert og privat mail fordi arbeidsgiver har ikke lov å sjekke din private mail. Men selv om du oppretter en mappe som du kaller «privat» så må du være oppmerksom på at det kan være din arbeidsgiver har laget retningslinjer som forbyr private e-poster i jobbmailen din og da må du respektere dette. Hvis du bryter en instruks på dette området kan du risikere advarsel eller i verste fall oppsigelse. Mitt råd er at det alltid vil være tryggest å bruke en privat e-postadresse til private formål.

Som nevnt så har ikke arbeidsgiver lov til å sjekke din private mail med mindre det er sterke grunner til det. Et eksempel på sterke grunner kan være mistanke om at du lekker bedriftshemmeligheter eller gjør noe annet ulovlig. I så fall må den ansatte og gjerne tillitsvalgt varsles på forhånd før man går gjennom privat e-post. Det må så gjøres en konkret interesseavveining om hvilke hensyn som veier tyngst, hensynet til personvernet eller hensynet til bedriften. Dersom arbeidsgiver åpner privat e-post uten å følge riktig fremgangsmåte så kan det føre til bøter, erstatningsansvar og i verste fall fengsel.

25. Mars 2014

Arbeidsgiver har degradert meg til en annen stilling fordi arbeidsgiver mener at jeg ikke utfører arbeidet mitt bra nok i den stillingen jeg hadde. Jeg har lest litt på nettet og der står det at man kan ha krav på fri rettshjelp ved oppsigelse i arbeidsforhold. Men har jeg krav på fri rettshjelp når jeg blir degradert? Kan jeg søke om fri rettshjelp på grunnlag av at jeg er døv. Må jeg betale egenandel?

Degradering i arbeidsforhold er det vi kaller endringsoppsigelse. Dersom du er endringsoppsagt (dvs. oppsagt fra en stilling og tilbudt en ny stilling i samme virksomhet) så kan du ha krav på fri rettshjelp på samme måte som for oppsigelse i arbeidsforhold.

Alle kan søke om fri rettshjelp dersom det gjelder f.eks. familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse fra bolig, trygdesaker på klagestadiet eller oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold. Men du får som hovedregel ikke fri rettshjelp dersom brutto inntekt overstiger kr 246 000 for enslige eller kr 369 000 for ektepar/samboere. Nettoformuen kan ikke være over kr 100 000. Dersom du får fri rettshjelp på rådgivningsstadiet så må det betales en egenandel på kr 965. Dersom du får fri sakførsel for domstolene må du betale egenandel på maksimum kr 4 825. Egenandelen ved fri sakførsel kan variere litt avhengig av saksomkostningene. Man får ikke dekket motpartens saksomkostninger dersom man taper saken og blir dømt til å erstatte motpartens saksomkostninger.

25. mars 2014

Kan arbeidsgiver kreve at jeg fremlegger dokumentasjon om mine helseopplysninger når jeg søker om jobb?

Nei, arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at arbeidssøker legger frem dokumentasjon om helsen og han skal heller ikke spørre arbeidssøker om dette. Men det er unntak hvis helseopplysningene her helt nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene. Det skal sterke grunner til for å be om slike opplysninger. Et eksempel på dette kan være at arbeidssøker søker jobb som politibetjent men har dårlig hørsel. Da kan det være relevant for arbeidsgiver å be om bekreftelse på at hørselen tilfredsstiller politiets minstekrav for stillingen. For politiets del er dette imidlertid noe de gjør rutinemessig med alle søkere og ikke bare de som kanskje kan ha dårlig hørsel.

Jeg er ansatt som sveiser og arbeidsgiver mener at jeg ikke fungerer i stillingen. Han sier at jeg vil bli degradert til lagerarbeider med lavere lønn. Kan han gjøre det?

Svaret på det avhenger av en rekke forhold. Hvis du er ansatt som sveiser så snakker vi om en endringsoppsigelse for det tilfellet at du får en ny stilling. For at arbeidsgiver skal ha rett til å kreve at du går over i en annen stilling må det foreligge saklig grunn. Det vil føre for langt å gå inn på alle de momenter som spiller inn her og jeg vil be om at du tar kontakt for en konkret vurdering av din sak. På generelt grunnlag er hovedregelen er at du skal beholde lønnen dersom det er grunnlag for endringsoppsigelse.

25. september 2014

Jeg har vært en del sykemeldt den senere tid. I den forbindelse hørte jeg om noe som kalles arbeidsmarkedsbedrift. Hva går det ut på og hvordan gjøres dette?

Arbeidsmarkedsbedrift er et annet ord for attføringsbedrift. Disse bedriftene har tilbud til personer med redusert arbeidsevne eller som på grunn av sosiale forhold trenger bistand. Her kan man få arbeidstrening ut fra kompetansen og erfaringen du allerede har. Arbeidsmarkedsbedriftene kan kvalifisere arbeidstaker og tilrettelegge for arbeidsinkludering. Målet er å få folk tilbake i jobb.

For å finne ut hvilke bedrifter dette er kan for eksempel gå inn på attforingsbedriftene.no. Det finnes flere enn de som står her så det er bare å google litt på enten «vekstbedrifter», «attføringsbedrifter» eller «arbeidsmarkedsdrift» så finner du mer informasjon. Du kan søke bistand gjennom nav. Mer informasjon om hva ordningen går ut på finner du på nav.no ved å bruke søkeord «arbeidsmarkedsbedrift».

25. mars 2014

Vi vet at vi må melde fra til arbeidsgiver når vi er syke og ikke kan komme på jobben, men må vi ringe med telefon? Da må jo vi døve få tak i en tegnspråktolk som kan ringe for oss. Er det ikke bra nok at vi sender sms? Finnes det noen regler for dette?

Det er ingen formkrav til fraværsmeldingen, den kan gis på sms, e-post, faks, telefon eller bud om man vil. Arbeidsgiver kan altså ikke nekte deg å sende fraværsmelding per sms. Men forsøk å finne en grei løsning med arbeidsgiveren om han ønsker meldingen på annen måte, for eksempel om du kan sende det per mail i stedet. Det kan jo være grunner til at han ikke ønsker sms og vi vil jo gjerne være fleksible om vi kan. Men fleksibiliteten gjelder begge veier og arbeidsgiver bør jo tenke litt på at det skal være praktisk for deg å si fra når du for eksempel er sengeliggende.