Oppsigelse i arbeidsforhold

Jeg er blitt oppsagt - hva gjør jeg?


Her får du tre viktige tips hvis du har blitt oppsagt fra jobben:

1.      Ikke håndter situasjonen alene

Når man blir innkalt til et drøftelsesmøte for å drøfte en mulig oppsigelse, så skjer det noe med oss. Det er ikke uvanlig at den som opplever dette kommer i en sjokkliknende tilstand. Når man befinner seg i en slik tilstand så bør man ikke treffe viktige avgjørelser alene. Likevel er det mange som forsøker å løse situasjonen på egenhånd. De tenker kanskje som så at de vil vise arbeidsgiver at de ikke er ute etter konflikt, kanskje i håp om at dette skal dempe arbeidsgivers lyst til å si opp vedkommende. I de aller fleste tilfeller er dette en dårlig strategi. Ta med en tillitsvalgt eller en annen person som vet hvordan oppsigelsesprosesser fungerer.

2.      Gå på jobb selv om det er vanskelig

Dersom du har blitt sagt opp og er i en forhandlingsprosess, så kan det føles ubehagelig å gå på jobb. Noen bedriftspsykologer har påpekt at oppsigelse ikke bare går ut over selvfølelsen, men kan ramme like hardt som et dødsfall i nær relasjon eller som en skilsmisse. Det er derfor ikke så rart at mange tar seg turen til legen når de blir oppsagt. Da er gjerne veien til sykemelding kort.

Selv om situasjonen er svært vanskelig, så vil det å sykemelde seg ikke være en fordel hvis du mener at du er usaklig oppsagt. Det viktigste for deg i en slik situasjon vil være å vise arbeidsgiver at du kommer til å stå i arbeidet så lenge arbeidskonflikten ikke er løst. Denne retten til å stå i arbeid inntil konflikten er løst er et veldig sterkt kort for deg som er blitt oppsagt. Hvis arbeidsgiver skjønner at du mener alvor og gjør krav på denne rettigheten, så vil det normalt være en styrke i forhandlingene. Hvis du derimot sykemelder deg, så kan det i stedet gi inntrykk av at du har gitt opp kampen og at arbeidsgiver ikke har noe å frykte. Men er du for syk til å arbeide så er du syk, det er noe annet. Poenget mitt er at du bør tenke deg om dersom du ikke er så syk at du sykemelde deg.

Jeg gjør også oppmerksom på at det ikke er alle som har rett til å stå i stillingen under oppsigelse, for eksempel de som er under prøvetid eller som har blitt avskjediget på dagen.

3.      Vær bevisst på dokumentasjon og regler

I en oppsigelsessituasjon så er det bevis som teller. Hvis du er uenig i din arbeidsgivers begrunnelse for å si deg opp, så må du tenke over hvilke bevis som kan støtte din side av saken. Bevis kan for eksempel være epostkorrespondanse, rapporter, brev, vitner, eller andre håndfaste ting som kan underbygge hva som har skjedd. Hvis det har vært konkrete hendelser som dere er uenig om, så skriv ned nøyaktig hva som har skjedd og ta med dato, klokkeslett, navn og alle detaljer som er viktig for å dokumentere hva du mener har skjedd.

I denne prosessen er det fort gjort å henge seg opp enkeltuttalelser fra arbeidsgiver som kan virke sårende, men som egentlig ikke er viktig for saken. Derfor så vil det nesten alltid være en fornuftig strategi å ta kontakt med en advokat som kan reglene, som kan se ting mer objektivt og hjelpe deg til å fokusere på det som er viktig for saken din. En som kjenner reglene, vil fort kunne se om arbeidsgiver har fulgt spillereglene for oppsigelse og vil vite hvordan du bør gå fram videre i prosessen. En advokat eller tillitsvalgt med kunnskap om oppsigelser vil også kunne hjelpe deg til å forhandle frem en sluttpakke hvis oppsigelsen fremstår berettiget eller gå videre med saken i domstolen hvis oppsigelsen er usaklig. Jo lenger du venter med å be om hjelp, desto mer skade kan skje før din rådgiver kommer på banen. En god regel er å søke hjelp så tidlig i prosessen som mulig. ​​​​​

Advokat René Stub-Christiansen har lang erfaring med arbeidstvister og har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker. Ta kontakt med ham for en uforpliktende samtale!


Relaterte artikler

Alle
Arbeidsliv
Arbeidsrett
Endringsoppsigelse
Oppsigelse

Regler for reklame

Jeg skriver ofte Facebook-innlegg og lurer på om jeg kan skrive en artikkel for et produkt mot betaling. Kan jeg skrive det som en produktomtale og sy det inn i teksten jeg skriver ellers? Jeg legger også ut videoer på youTube og tenkte gjøre noe av det samme der, men lurer på hvordan reglene er.
ReklameArbeidsrett

Videreutdanning

Har jeg rett til å få permisjon fra arbeidet for å ta videreutdanning? Har jeg rett på lønn?
ArbeidslivUtdanningsrettVidereutdanningPermisjon

Hjemmekontor

Jeg har blitt enig med sjefen min om at jeg kan jobbe hjemmefra en gang i uken. Dette først og fremst for å spare reisetid til og fra jobb siden jeg har lang reisevei. Er det noe jeg bør tenke på i denne forbindelse?
ArbeidsrettHjemmekontor

Min arbeidsgiver innvilget to måneder ulønnet utdanningspermisjon for å ta etterutdanning. Problemet er at jeg ble syk kort tid etter at jeg startet utdanningen og permisjonen. Jeg var syk i to uker. Jeg fullførte utdanningen. Spørsmålet mitt er om jeg har krav på sykepenger i denne perioden når jeg var syk.

Nei, du har ikke krav på sykepenger for sykeperioden fordi du ikke har hatt noe lønnstap. Dette følger av folketrygdloven § 8-18 fjerde ledd jf. § 8-17 siste ledd. Du har bare rett til sykepenger dersom du i sykeperioden skulle hatt lønn. Det er fordi sykepenger er en slags erstatning for lønnstapet ditt og da forutsetter det at du faktisk har tapt lønn. 24. februar 2016
TrygderettArbeidsliv

Røyking på arbeidsplassen

Jeg er røyker og har benyttet røykerommet på jobben, men nå sier arbeidsgiver at de vil stenge røykerommet og jeg har ingen steder å røyke lenger. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Eventuelt kan jeg bruke e-sigaretter på arbeidsplassen i stedet for?
ArbeidsrettRøyking

Lav lønn

Jeg har fått tilbud om jobb som pizzabud med lønn kr 125 per time. Arbeidstid er kl. 15-23 fra onsdag til søndag. Er det lov med så lav lønn?
ArbeidslivArbeidsrett

Når arbeidsgiver ansetter en med dårligere CV

Jeg søkte på en jobb. Jeg er døv. Arbeidsgiver ansatte i stedet en som jeg tror har dårligere CV og som er mindre kvalifisert enn meg. Kan jeg bruke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven her? Kan jeg kreve å får se søknaden og CV til den som fikk jobben for å se om jeg ble diskriminert? Hvem kan jeg får hjelp fra?
ArbeidsrettDiskriminering

Arbeid i to firmaer samtidig

Jeg er ansatt i 100% stilling hos Firma A. Så har jeg fått et spennende jobbtilbud i firma B i 100% stilling. Men jobben i firma B er provisjonslønnet og det tar tid før jeg får inntekt. Jeg tør derfor ikke si opp jobben i firma A før jeg har begynt å få inntekt hos firma B. Kan jeg jobbe 100% i firma A og 100% i firma B samtidig?
ArbeidslivArbeidsrett

Diskriminering ved nedbemanning

Jeg vet at arbeidsgiver ikke har lov til å diskriminere f.eks. døve/ hørsels-hemmede. Det er nå nedbemanning på jobben og jeg blir sagt opp selv om det er andre som har mindre ansiennitet enn meg. De begrunner dette med at den avdelingen jeg jobber i blir nedlagt og at de ikke lenger kan tilby alternative stillinger eller omplassering for meg som er hørselshemmet. Er det lov?
ArbeidsrettDiskrimineringNedbemanning

Diskriminerende at arbeidsgiver avlyser intervju?

For kort tid siden så ble jeg kalt inn til jobbintervju som snekker. Da jeg svarte tilbake og skrev at jeg tok med tolk så ble intervjuet avlyst fordi de mente at denne stillingen krevde at man var hørende. Er det diskriminerende at de ombestemte seg etter at de fikk vite at jeg er døv?
ArbeidsrettJobbintervjuDiskriminering

Endringsoppsigelse og rettshjelp

Arbeidsgiver har degradert meg til en annen stilling fordi arbeidsgiver mener at jeg ikke utfører arbeidet mitt bra nok i den stillingen jeg hadde. Jeg har lest litt på nettet og der står det at man kan ha krav på fri rettshjelp ved oppsigelse i arbeidsforhold. Men har jeg krav på fri rettshjelp når jeg blir degradert? Kan jeg søke om fri rettshjelp på grunnlag av at jeg er døv. Må jeg betale egenandel?
ArbeidsrettEndringsoppsigelseRettshjelp

Endringsoppsigelse og lønn

Jeg er ansatt som sveiser og arbeidsgiver mener at jeg ikke fungerer i stillingen. Han sier at jeg vil bli degradert til lagerarbeider med lavere lønn. Kan han gjøre det?
ArbeidslivArbeidsrettEndringsoppsigelse

Arbeidsmarkedsbedrift

Jeg har vært en del sykemeldt den senere tid. I den forbindelse hørte jeg om noe som kalles arbeidsmarkedsbedrift. Hva går det ut på og hvordan gjøres dette?
ArbeidsrettArbeidsmarkedsbedriftAttføringsbedrift

Fraværsmelding

Vi vet at vi må melde fra til arbeidsgiver når vi er syke og ikke kan komme på jobben, men må vi ringe med telefon? Da må jo vi døve få tak i en tegnspråktolk som kan ringe for oss. Er det ikke bra nok at vi sender sms? Finnes det noen regler for dette?
ArbeidsrettFraværsmelding