Arbeidsliv - Advokat

Trivsel på jobb er viktig. Likevel er det mye som kan gå galt i arbeidslivet. Samtidig er det viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker at ting går så knirkefritt som mulig. Konflikter eller tabber kan være kostbare og tidkrevende.

Vi har god erfaring med tvisteløsning i arbeidslivet både ved inngåelse og avslutning av arbeidsforholdet. Vi har også kunnskap om hvordan diskriminering og mobbing bør håndteres.

Ikke stå alene når du skal ta viktige avgjørelser. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen desto bedre er sjansene for å få til gode løsninger.

Arbeidsliv

Relaterte artikler

Alle
Trygderett
Arbeidsliv
Permisjon
Arbeidsrett
Arbeidsmarkedsbedrift

Regler for reklame

Jeg skriver ofte Facebook-innlegg og lurer på om jeg kan skrive en artikkel for et produkt mot betaling. Kan jeg skrive det som en produktomtale og sy det inn i teksten jeg skriver ellers? Jeg legger også ut videoer på youTube og tenkte gjøre noe av det samme der, men lurer på hvordan reglene er.
ReklameArbeidsrett

Videreutdanning

Har jeg rett til å få permisjon fra arbeidet for å ta videreutdanning? Har jeg rett på lønn?
ArbeidslivUtdanningsrettVidereutdanningPermisjon

Hjemmekontor

Jeg har blitt enig med sjefen min om at jeg kan jobbe hjemmefra en gang i uken. Dette først og fremst for å spare reisetid til og fra jobb siden jeg har lang reisevei. Er det noe jeg bør tenke på i denne forbindelse?
ArbeidsrettHjemmekontor

Om kravet om selvhjulpenhet er diskriminerende

Jeg har revmatisme, men fikk avslag på behandlingsreise fordi jeg er hørselshemmet og sterkt svaksynt og derfor trenger ledsager. Kommunen gir ikke alternativ støtte til ledsager og jeg har ikke råd til å betale det selv. Seksjon for behandlingsreiser mener jeg må være selvhjulpen for å få lov til å være med. Er det diskriminering?
ArbeidsrettHjemmekontor

Min arbeidsgiver innvilget to måneder ulønnet utdanningspermisjon for å ta etterutdanning. Problemet er at jeg ble syk kort tid etter at jeg startet utdanningen og permisjonen. Jeg var syk i to uker. Jeg fullførte utdanningen. Spørsmålet mitt er om jeg har krav på sykepenger i denne perioden når jeg var syk.

Nei, du har ikke krav på sykepenger for sykeperioden fordi du ikke har hatt noe lønnstap. Dette følger av folketrygdloven § 8-18 fjerde ledd jf. § 8-17 siste ledd. Du har bare rett til sykepenger dersom du i sykeperioden skulle hatt lønn. Det er fordi sykepenger er en slags erstatning for lønnstapet ditt og da forutsetter det at du faktisk har tapt lønn. 24. februar 2016
TrygderettArbeidsliv

Kan NAV beregne svart inntekt i inntektsberegningen?

Jeg har søkt om ytelser fra nav og da ble det oppdaget at jeg hadde hatt litt svart inntekt, dvs. penger som jeg ikke har skattet av. Nav sa at dette måtte regnes med inntekten min og da hadde jeg for høy inntekt slik at jeg fikk avslag på ytelsen fra nav. Men det kan hende at nå som dette er oppdaget at jeg må betale skatt av det og i verste fall blir beløpet inndratt av politiet. Kan nav ta med svart inntekt i inntektsberegningen?
Trygderett

Røyking på arbeidsplassen

Jeg er røyker og har benyttet røykerommet på jobben, men nå sier arbeidsgiver at de vil stenge røykerommet og jeg har ingen steder å røyke lenger. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Eventuelt kan jeg bruke e-sigaretter på arbeidsplassen i stedet for?
ArbeidsrettRøyking

Om arbeidsgiver har diskriminert ved ansettelse

Jeg er døv og har vært til jobbintervju. Det var en annen som fikk jobben. Jeg ba om å få se kvalifikasjonene til henne som ble ansatt og jeg ser at vi har ganske lik utdanning og relativt lik bakgrunn men at jeg har litt lengre erfaring enn den som ble ansatt. Arbeidsgiveren forklarte at de ikke hadde lagt vekt på at jeg er døv, men at det avgjørende var at den som ble ansatt hadde bedre personlig egnethet for stillingen enn meg. Dette høres litt suspekt ut synes jeg. Er dette lov?
ArbeidsrettRøyking

Kan jeg får dekket tegnspråktolk til forelesning i Stockholm? Eventuelt vil jeg få dekket reise og overnatting for tolken?

Ja, du kan få dekket tegnspråktolk ved kortvarig undervisning i utlandet. I Rundskriv til folketrygdloven § 10-7 bokstav f står det at NAV kan innvilge stønad til tolkning for utdanning i utlandet «dersom denne utdanningen er en del av skolens obligatoriske undervisning. Nødvendigheten av tolkingen må bekreftes av skolen eller opplæringsstedet. Reise- og oppholdsutgifter dekkes i henhold til Regulativ for reiser utenlands for statens regning». Hvis undervisningen i utlandet ikke er en obligatorisk del av utdanningen (eventuelt annen opplæring eller arbeidstrening) så har du ikke krav på å få dekket tolk. 21. august 2015
TrygderettDøveRettigheterTegnspråk

Lav lønn

Jeg har fått tilbud om jobb som pizzabud med lønn kr 125 per time. Arbeidstid er kl. 15-23 fra onsdag til søndag. Er det lov med så lav lønn?
ArbeidslivArbeidsrett

Tilrettelegging for svaksynte ved valg

Kan man kreve at det tilrettelegges slik at det finnes eget stemmeavlukke for personer med nedsatt syn? Det er jo umulig å bevare sin anonymitet når man må ha med seg hjelp inn i avlukket for å finne frem stemmesedler mv. Man kunne for eksempel hatt valgsedlene på punktskrift. Det er jo krav om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.
ArbeidslivArbeidsrett

Når arbeidsgiver ansetter en med dårligere CV

Jeg søkte på en jobb. Jeg er døv. Arbeidsgiver ansatte i stedet en som jeg tror har dårligere CV og som er mindre kvalifisert enn meg. Kan jeg bruke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven her? Kan jeg kreve å får se søknaden og CV til den som fikk jobben for å se om jeg ble diskriminert? Hvem kan jeg får hjelp fra?
ArbeidsrettDiskriminering

Arbeid i to firmaer samtidig

Jeg er ansatt i 100% stilling hos Firma A. Så har jeg fått et spennende jobbtilbud i firma B i 100% stilling. Men jobben i firma B er provisjonslønnet og det tar tid før jeg får inntekt. Jeg tør derfor ikke si opp jobben i firma A før jeg har begynt å få inntekt hos firma B. Kan jeg jobbe 100% i firma A og 100% i firma B samtidig?
ArbeidslivArbeidsrett

Diskriminering ved nedbemanning

Jeg vet at arbeidsgiver ikke har lov til å diskriminere f.eks. døve/ hørsels-hemmede. Det er nå nedbemanning på jobben og jeg blir sagt opp selv om det er andre som har mindre ansiennitet enn meg. De begrunner dette med at den avdelingen jeg jobber i blir nedlagt og at de ikke lenger kan tilby alternative stillinger eller omplassering for meg som er hørselshemmet. Er det lov?
ArbeidsrettDiskrimineringNedbemanning

Diskriminerende at arbeidsgiver avlyser intervju?

For kort tid siden så ble jeg kalt inn til jobbintervju som snekker. Da jeg svarte tilbake og skrev at jeg tok med tolk så ble intervjuet avlyst fordi de mente at denne stillingen krevde at man var hørende. Er det diskriminerende at de ombestemte seg etter at de fikk vite at jeg er døv?
ArbeidsrettJobbintervjuDiskriminering

Endringsoppsigelse og rettshjelp

Arbeidsgiver har degradert meg til en annen stilling fordi arbeidsgiver mener at jeg ikke utfører arbeidet mitt bra nok i den stillingen jeg hadde. Jeg har lest litt på nettet og der står det at man kan ha krav på fri rettshjelp ved oppsigelse i arbeidsforhold. Men har jeg krav på fri rettshjelp når jeg blir degradert? Kan jeg søke om fri rettshjelp på grunnlag av at jeg er døv. Må jeg betale egenandel?
ArbeidsrettEndringsoppsigelseRettshjelp

Endringsoppsigelse og lønn

Jeg er ansatt som sveiser og arbeidsgiver mener at jeg ikke fungerer i stillingen. Han sier at jeg vil bli degradert til lagerarbeider med lavere lønn. Kan han gjøre det?
ArbeidslivArbeidsrettEndringsoppsigelse

Arbeidsmarkedsbedrift

Jeg har vært en del sykemeldt den senere tid. I den forbindelse hørte jeg om noe som kalles arbeidsmarkedsbedrift. Hva går det ut på og hvordan gjøres dette?
ArbeidsrettArbeidsmarkedsbedriftAttføringsbedrift

Fraværsmelding

Vi vet at vi må melde fra til arbeidsgiver når vi er syke og ikke kan komme på jobben, men må vi ringe med telefon? Da må jo vi døve få tak i en tegnspråktolk som kan ringe for oss. Er det ikke bra nok at vi sender sms? Finnes det noen regler for dette?
ArbeidsrettFraværsmelding