Ekspertise - advokattjenester

Vi fokuserer primært på avtalerettens områder, men kan selvsagt mye mer. Her er noen eksempler på hva vi bistår med.Rettssaker

Rettssaker

Selv om det ser ut til å bli en rettssak, så er vi bevisst på muligheten for finne løsninger underveis, hvis det er mulig. Dette begrenser kostnadene og tidsbruken. Ikke minst har man da bedre styring på resultatet. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å ta saken til domstolene. Vi fokuserer på en konfliktdempende prosess slik at partene kan konsentrere seg om det som er viktigst – nemlig å få saken løst.

Avtaler og kontrakter

Avtaler og kontrakter

I Norge er det avtalefrihet. Det meste i samfunnet styres etter avtaler og kontrakter. Når du kjøper en bil så inngår du en kjøpsavtale. Denne bilen har gjennomgått mange avtaleledd før den når sluttbrukeren helt fra råvarene ble utvunnet, produksjon, frakt og ut til forhandlerne. Alle disse leddene forutsetter at det er inngått avtaler underveis.

Selv om vi har kompetanse på svært avanserte kontrakter – som eksempelvis i entrepriseforhold – så er vi av den oppfatning at jo enklere avtalen er utformet desto lettere er det å forstå og etterleve avtalen. Vi bistår deg i hele avtaleprosessen.

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Trivsel på jobb er viktig. Likevel er det mye som kan gå galt i arbeidslivet. Samtidig er det viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker at ting går så knirkefritt som mulig. Konflikter eller tabber kan være kostbare og tidkrevende.

Vi har god erfaring med tvisteløsning i arbeidslivet både ved inngåelse og avslutning av arbeidsforholdet. Vi har også kunnskap om hvordan diskriminering og mobbing bør håndteres.

Ikke stå alene når du skal ta viktige avgjørelser. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen desto bedre er sjansene for å få til gode løsninger.

Eiendom

Eiendom

Har du kjøpt/solgt bolig og har blitt uenig med selger/kjøper? Da kan det være snakk om store verdier og det vil ofte lønne seg å rådføre seg med en advokat. I de fleste saker vil vi kunne bistå deg mot en egenandel fra kr 4 000-24 000 avhengig av sakens kompleksitet, selv om vår bistand i virkeligheten har en verdi på opptil kr 100 000. Det lønner seg å spørre oss først.

Entreprise og anbud

Entreprise og anbud

Veien du kjører på, leiligheten du bor i eller broen som binder sammen… alt dette blir til gjennom et nettverk av entrepriseavtaler. Entreprise betyr ganske enkelt at ett firma benytter et annet firma til å utføre oppdraget. Når en jernbane skal bygges så er det vanligvis bare ett firma som vinner anbudet. Ikke sjeldent må dette firmaet leie inn underentreprenører for å utføre deler av oppdraget, fordi de enten mangler kapasitet, eller at de må kjøpe ekstern kompetanse på et bestemt område.

I komplekse entrepriseforhold så vil det nesten alltid oppstå utfordringer. Det kan oppstå uforutsette ting underveis eller det kan være at en underentreprenør gjør feil.  Vi mener at det virker konfliktforebyggende dersom advokaten er med helt fra anbudet vurderes og ellers blir involvert fra den minste uenighet oppstår. Det lønner seg å tenke langsiktig.

Pengekrav

Pengekrav

Penger er årsak til mange uenigheter. Ikke gi opp fordi du synes det er mye styr, men overlat saken til en som kan gi deg en ærlig vurdering av pengekravet. Vi sier fra om både styrkene og svakhetene i saken din. Hvis vi ikke løser problemet, så kan det ikke løses.
Erstatning

Erstatning

Når ting skjærer seg i et avtaleforhold så kan det blir aktuelt å se nærmere på om det foreligger et erstatningskrav. Hvis du har mottatt et erstatningskrav så har vi verdifull erfaring for å hjelpe deg til å håndtere kravet på en riktig måte. Dersom det er du som ønsker å fremme et erstatningskrav så vurderer vi sjansene for å vinne fram og kravets størrelse. Utgiftene til advokat vil trolig dekkes av din innbo- eller husforsikring eller andre forsikringer. Dette sjekker vi for deg.

Nabotvister

Nabotvister

Trivsel er en forutsetning for et godt liv. En krangel med naboen kan tappe deg for energi og skape mistrivsel. Som oftes er det uenighet om trær, gjerde eller rettigheter som skaper nabokonflikter. Det kan handle om hevd, parkeringsplass, rett til vei eller annet. La oss hjelpe deg med å løse konflikten slik at du kan bruke energien din på noe annet.

Forhandlinger

Forhandlinger

Konflikter oppstår fra tid til annen. Når partene ikke har en profesjonell som kan forhandle på deres vegne, så kan konflikten låse seg slik at saken bare blir verre… og dyrere. Eller kanskje resultatet rett og slett blir dårlig. Vi er av den oppfatning at jo tidligere en sak kan løses, desto mindre belastning blir det for partene. Derfor er det viktig at vi kommer inn på et tidlig stadium. Ikke vent med å søke hjelp til saken har låst seg!

Det er lettere for partene å etterleve en avtale de har bestemt selv fremfor en avgjørelse som dommeren trer ned over hodene på partene. Når man er enig om løsningen selv kan man gå videre og bli ferdig med saken. Vi mener at den beste metoden for å få en løsning vil være finne ut hva partenes egentlige interesser går ut på for så og løse det som virkelig er problemet.